Vytlačiť

Ďalšie poplatky pre kamióny

Dopravné firmy okrem diaľničných poplatkov na európskych diaľniciach budú platiť aj za znečisťovanie vzduchu emisiami, nadmerný hluk a preťaženie komunikácií. Podľa rozhodnutia EK poplatky sa budú vyberať ako mýto. „. "Chceme vyvinúť systém, kde externé náklady budú platiť tí, ktorí ich spôsobujú a nie spoločnosť ako celok," zdôrazňuje sa v smernici o výbere poplatkov za používanie pozemných komunikácií ťažkými nákladnými vodidlami.

Nové sadzby. Smernica obsahuje aj metódu výpočtu. Bola navrhnutá tak, aby ich výška bola v súlade s environmentálnymi normami platnými v EÚ. Pri kalkulácií jednotlivých sadzieb sa zohľadní  komunikácia a čas, počas ktorého je využívaná. Rovnaký princíp sa má použiť aj za preťaženie a znížené poplatky budú motivovať vodičov, aby využívali komunikácie mimo dopravnej špičky. V súčasnosti platné pravidlá o výbere poplatkov sa týkajú len áut nad 12 ton, a to na transeurópskych cestách, ktoré spájajú jednotlivé európske krajiny. Podľa novej smernice EK budú sa poplatky vyberať aj na ďalších frekventovaných cestných ťahoch. Platiť sa bude krajinám ale aj mestám, ktorými prechádzajú kamióny. Od roku 2012 budú spoplatnené všetky vozidlá nad 3,5 tony.

Kompromis. S návrhom na zavedenie poplatku za preťaženie komunikácií nesúhlasia všetci poslanci Európskeho parlamentu. Podľa ich názoru poplatky v súčasnej hospodárskej situácii príliš zaťažia dopravné firmy. Výbor pre dopravu nakoniec prijal kompromis: jednotlivé krajiny únie môžu sankcionovať ťažké nákladné autá za preťaženie ciest, ak sa podobný poplatok bude účtovať všetkým užívateľom príslušných komunikácií. Nejednotný názor majú poslanci európskeho parlamentu aj dopravné zápchy. Časť poslancov argumentuje, že rovnako sa na tom podieľajú aj osobné autá. Čiže tieto situácie nespôsobujú len kamióny a dopravné spoločnosti by boli diskriminované.

Investície do dopravy. V jednom však majú poslanci jasno. Získané finančné prostriedky by sa podľa ich názoru mali spätne investovať do dopravy. Príjmy by mohli slúžiť na zníženie externých nákladov ako je hluk. Napríklad vyvinutím nového druhu asfaltu, ktorý je menej hlučný. Odhaduje sa, že dopravcom kvôli opatreniam stúpnu náklady asi o tri percentá, čo zas podnieti výrobu ekologickejších vozidiel. S investovaním prostriedkov do dopravného sektoru však majú jednotlivé krajiny EÚ problém. Ministri dopravy chcú vyzbierané príjmy použiť na zlepšenie dopravy a ministri financií nechcú, aby im Brusel diktoval, čo majú robiť so získanými peniazmi. Preto je potrebné prelomiť zastaranú predstavu, že pri verejných financiách nie je potrebné spájať príjmy s výdavkami.

Nové palivá pre autá. Palivá vyrábané z ropy, ako je benzín či nafta, vypúšťajú do ovzdušia množstvo skleníkových plynov. Únia sa preto snaží presadzovať aj ďalšie alternatívy. Prioritou sú autá na biopalivá, vodíkový či elektrický pohon. Do roku 2020 malo byť na európskych cestách až 10 percent takýchto vozidiel. Automobily na alternatívny pohon nie sú ideálnym riešením. Každý z nich má svoje výhody aj nevýhody. Biopalivá možno vyrábať priamo v Európe. Členské štáty by tak znížili svoju závislosť na dovoze ropy zo zahraničia. Pri spaľovaní bionafty a bioetanolu sa zároveň do ovzdušia vypúšťa menej skleníkových plynov ako v prípade benzínu a nafty. Automobily na vodíkový pohon dokonca nevypúšťajú žiadne skleníkové plyny. Tie sa však do atmosféry môžu dostať pri výrobe vodíka, ktorá má byť čo najviac ekologická. Dôležité je tiež vybudovať rozsiahlu sieť čerpacích staníc s vodíkom, ktorá je v Európe zatiaľ v plienkach.

Automobily v EÚ. V únii je registrovaných 220 miliónov automobilov. Počet zaregistrovaných automobilov v rokoch 1990 až 2004 vzrástol o 40 %. Emisie z áut sa na celkových emisiách CO2 podieľajú vo výške 12%. V rovnakom období sa zvýšilo množstvo emisií CO2 o tretinu. Emisie musia znižovať aj bežné automobily. Podľa platnej legislatívy musia nové autá do roku 2012 vypúšťať do ovzdušia 120g CO2/km, čo je oproti súčasnosti pokles o 40g CO2/km. Dosiahnuť sa to dá výrobou účinnejších motorov, zlepšením kvality pneumatík, či zefektívnením klimatizácie v automobile.

Norbert Vrabec, Marián Hudec