Vytlačiť

16. 10. 2018

 O návrhoch zmien v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji rozhodujú všetci objednávatelia dopravy rovnocenne
Bratislavská integrovaná doprava považuje postup hlavného mesta SR Bratislavy vo veci návrhu rozšírenia bezplatnej prepravy v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji za nesystémový. Z Dohody o spolupráci pri realizácii IDS BK medzi Bratislavským samosprávnym krajom, Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Hlavným mestom SR Bratislava vyplýva, že každé zásadné návrhy o zmenách v IDS BK podliehajú schváleniu všetkých partnerov.

Hlavné mesto SR Bratislava informovalo objednávateľov dopravy iba tri dni pred rokovaním zastupiteľstva o návrhu zaviesť
• bezplatnú prepravu pre osoby od dovŕšenia 60 roku veku s trvalým pobytom v hlavnom meste SR Bratislave, ktoré sú poberateľmi starobného, invalidného resp. výsluhového dôchodku pri kúpe predplatného lístka v IDS BK pre zóny 100 101,
• bezplatnú prepravu pre jednu osobu, ktorá sprevádza minimálne jedno dieťa do ukončenia 3 roku veku s trvalým pobytom v hlavnom meste SR Bratislave,
• zaviesť bezplatnú prepravu pre vodičov automobilov, ktorí sa preukážu platným vodičským preukazom na jeden mesiac od začiatku výraznejších dopravných obmedzení spojených s výstavbou D4/R7 na linkách MHD vo vozidlách DPB, a.s.

Bratislavská integrovaná doprava upozornila Hlavné mesto SR Bratislava na uvedenú skutočnosť oficiálnym listom, v ktorom sú uvedené stanoviská ostatných objednávateľov dopravy Bratislavského samosprávneho kraja a Ministerstva dopravy a výstavby SR. List bol doručený všetkým partnerom a dopravcom zapojeným do IDS BK.
Bratislavská integrovaná doprava sa stotožňuje s oficiálnymi stanoviskami ostatných objednávateľov dopravy a potvrdzuje nesystémový a svojím spôsobom až diskriminačný charakter navrhovaných zmien. V zmysle zmluvnej dokumentácie platí, že pre implementáciu každého zámeru je potrebné vytvoriť dostatočný časový priestor pre odbornú analýzu efektivity uplatnenia zmien v praxi a prerokovanie s ostatnými partnermi.