Názov: Metodika sledovania nákladov vo väzbe na vnútropodnikové (manažérske) účtovníctvo.
Autor:
Doc. Ing. Jozef Majerčák, CSc. Žilinská univerzita, F PEDaS, Ing. Vladimír Klapita, PhD., Katedra železničnej dopravy, FPEDaS
Zaradené: apríl 2004
Zobraziť článok