Názov: Vplyv logistiky na globalizáciu v oblasti hospodárenia s nerastnými surovinami po perióde transformácie.
Autor: Prof. Ing. V. Vodzinský, CSc. a Prof. Ing. D. Malindžák, CSc., ULPaD FBERG TU v Košiciach
Zaradené: máj 2009
Príspevok bol prevzatý zo Zborníka príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08 organizovanej Katedrou ekonomiky Žilinskej univerzity v Žiline
Zobraziť článok