Vytlačiť

Názov: Určovanie štruktúry a úrovne odbytových zásob.
Autor: Ing. Andrea Rosová, PhD., ING-PAED IGIP, TU v Košiciach a Doc.Ing. Alena Daňková, CSc., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Anotácia: Existencia zásob je súčasťou podnikania každého výrobného subjektu.. Zásoby na jednej strane uľahčujú výrobu, na druhej strane však viažu značné finančné zdroje, vyplývajúce jednak zo samotného nákupu zásob, skladovania a manipulácie s nimi, poistenia, daní, znehodnotenia zásob, strát, ako i z nedostatku potrebných zásob súvisiacim so stratou predaja, obmedzením, príp. zastavením výroby a pod. Veľkosť uvedených finančných zdrojov môže manažment podniku rozumným riadením zásobovacieho procesu efektívne ovplyvňovať. K tomuto účelu slúži celý rad matematických modelov a metód. Riadenie zásob patrí v súčasnosti k veľmi vyhľadávaným disciplínam operačného výskumu, Je to dávno skutočnosťou, že výška kapitálu viazaného v zásobách sa pohybuje v spracovateľskom priemysle okolo 15 % celkových aktív a okolo 20 % celkových aktív v obchodných podnikoch. Je tak zrejmé, že aj relatívne malé zníženie zásob môže znamenať významný ekonomický efekt pre podnik.
Zaradené: február 2011
Zobraziť článok