Vytlačiť

Názov: Definovanie podmienok pre rozvoj kreatívnej ekonomiky na Slovensku.
Autor: Ing. Jana Horodníková, PhD., a Doc. Ing. Radim Rybár, PhD., F PEDaS, F BERG, TU v Košiciach
Anotácia: Príspevok pojednáva o teoretických aspektoch kreatívnej ekonomiky v kontexte súčasných spoločenských a ekonomických faktorov so zohľadnením špecifík rozvoja kreatívneho priemyslu v podmienkach Slovenska. Zároveň poukazuje na vzťahy medzi charakterom ľudských sídiel vidieckeho charakteru alebo mestských aglomerácií na rozvoj tvorivej činnosti jednotlivých potencionálnych záujmových skupín. Z tohto pohľadu je dôležitým zavedenie určitých kvantifikačných kritérií a metód, ktorých spracovaním je možné dospieť k určitej forme evaluácie tohto odvetvia. V neposlednom rade je určitým signifikátorom kreativity skúmanej spoločnosti aj počet a forma výstupov ktoré sú predmetom ochrany duševného vlastníctva, z posúdenia čoho možno konštatovať, že v SR majú najväčší potenciál z pohľadu kreatívneho priemyslu najväčšie aglomerácie Bratislava a Košice.
Kľúčové slová: kreativita, kreatívna ekonomika, 3T index a Euro-creativity index
Zaradené: február 2012
Zobraziť článok