Vytlačiť

Názov: Význam a úloha dopravy a jej logistiky pre zvyšovanie úrovne cestovného ruchu v kontexte vývojových trendov a očakávaných postkrízových ozdravných procesov.
Autor: Ing. Jana Horodníková, PhD., a Doc. Ing. Radim Rybár, PhD., F PEDaS, F BERG, TU v Košiciach
Anotácia: Príspevok pojednáva o úlohe dopravy v odvetví cestovného ruchu, pričom sa snaží hodnotiť túto problematiku v kontexte špecifík Slovenskej republiky vo vzťahu k ekonomicko-hospodárskemu vývoju v oblasti v časovom rámci posledných niekoľko rokov reflektujúc tak nástup ekonomickej krízy. Pri analýze boli brané do úvahy logistické aspekty dopravy v cestovnom ruchu, využijúc nástroje operačnej analýzy, ktorá na zvolenom príklade ilustruje kvalitatívne dopady úrovne dopravy ako celku na úroveň turizmu. Príspevok v neposlednom rade poukazuje na potenciál konsolidačných procesov pre ozdravenie a extenziu foriem a merítka cestovného ruchu u nás..
Kľúčové slová: logistika, telematika, modelovanie, cestovný ruch
Zaradené: marec 2012
Zobraziť článok