Názov: Dekompozícia logistického systému podniku systémovou analýzou
Autor:
Ing. Andrea Rosová, PhD., doc. Ing. Alena Pribulová, CSc., doc. Ing. Dana Baricová, PhD., doc. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., TU v Košiciach
Jazyk: slovensky
Anotácia: Príspevok je zameraný na definovanie pojmu logistický systém podniku, výber a popis
vhodnej metódy pre dekompozíciu logistického systému podniku a zároveň je popísaný
samotný proces dekompozície logistického systému podniku systémovou analýzou. Súčasťou
príspevku je aj stručný popis a charakteristika jednotlivých podsystémov logistického systému
podniku.
Kľúčové slová: dekompozícia, systémová analýza, logistický systém, podnik
Zaradené: jún 2012
Zobraziť článok.