Vytlačiť

Názov: Reverzná logistika – teoretické východiská.
Autor: Ing. Nikoleta Husáková, PhD., Technická Univerzita v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Tvorba rozličných druhov odpadov je v neustálom kontexte s ľudskou civilizáciou.
Preto je veľmi dôležité hľadať možné spôsoby riešenia samotnej likvidácie už vytvorených
odpadov, ale zároveň je potrebné venovať pozornosť aj eliminácii a prevencii vzniku odpadov
v jednotlivých etapách životného cyklu samotného výrobku. Z teoretického hľadiska sa za
účinnú pomôcku prezentuje jedna z aplikačných oblastí logistiky – reverzná logistika.
Kĺúčové slová: logistika, reverzná logistika, odpad
Zaradené: október 2012
Zobraziť článok.