Vytlačiť

Názov: Európske kvalifikačné štandardy a harmonizácia profesijných kompetencií vo vnútrozemskej vodnej doprave.
Autor: doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD., Katedra vodnej dopravy, F PEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: Základným právnym nástrojom upravujúcim kvalifikačné požiadavky členov lodných posádok plavidiel vnútrozemskej plavby sú dokumenty vydané z pozície Európskej únie. Vzhľadom na to, že v podmienkach vnútrozemskej vodnej dopravy na transeurópskej vodnej magistrále Rýn–Mohan–Dunaj jestvuje – z hľadiska historického i z hľadiska zaužívaných tradícií – dvojitý režim plavby, legislatívne i organizačne upravovaný z pozície príslušných riečnych komisií – Centrálnej komisie pre plavbu po Rýne (CCNR) a Dunajskej komisie (CD) – je i miera transponovania príslušných dokumentov EÚ z tejto problematiky do národnej legislatívy niektorých štátov rôzna. V tomto zmysle možno konštatovať, že nie je v plnej miere harmonizovaná, resp. unifikovaná a prevláda orientácia buď na predpisy a nariadenia CCNR alebo na odporúčania vydávané z pozície CD.
Zaradené: február 2013
Zobraziť článok.