Vytlačiť

Názov: Riadenie zásob prostredníctvom ABC analýzy / Inventory management by ABC analysis.
Autor: Doc. Ing. Katarína Teplická, PhD., Ústav podnikania a manažmentu, TU F BERG Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sa zaoberáme uplatnením ABC analýzy zásob v podniku. Zásoby predstavujú časť majetku podniku, ktorá viaže finančné prostriedky a preto je dôležité sledovať zásoby podľa jednotlivých kategórií a dôležitosti. Zásoby zabezpečujú plynulý výrobný proces resp. zabezpečujú obchodné aktivity orientované na zákazníka (tovar). Výber kategórií zásob, ktoré prinášajú podniku najvyššiu pridanú hodnotu, najvyšší objem tržieb sa uskutočňuje na základe ABC analýzy zásob a Pareto analýzy. Tieto prístupy použijeme aj v príspevku a poukážame, že nie je dôležité venovať pozornosť všetkým zásobám, ale kategórií zásob A, ktorá prináša podniku najvyššiu pridanú hodnotu..
Kľúčové slová: zásoby, obrat, spotreba, kvalita
Zaradené: marec 2013
Zobraziť článok.