Vytlačiť

Názov: Štatistické ukazovatele ako bázický determinant pre špecifikáciu orientácie predmetu činnosti dopravno-logistickej spoločnostie / Statistical indicators as base determinant for specifying orientation for business activities in transport-logistics companies
Autor: Matej Babin a Vladislav Zitrický, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: Na podklade štatistických údajov je možné vypočítať trendy a stanoviť stratégiu orientácie podniku. V tomto príspevku sú uvedené štatistické údaje na podklade, ktorých je možné konštatovať najdôležitejšie trendy, ktoré môžu špecifikovať orientáciu trvalo udržateľného národného hospodárstva a teda vytvoriť predpoklad zamerania predmetu podnikania logistických spoločností v blízkej budúcnosti.
Kľúčové slová: štatistické ukazovatele, preprava, sofistikované odvetvia, logistika
Zaradené: jún 2013
Zobraziť článok.