Vytlačiť

Názov: Európska legislatíva prepravy nebezpečných vecí a implementácia právnych poriadkov v legislatívnom prostredí Slovenskej republiky / The European legislation in transportation of dangerous goods and implementation into the legislative environment of Slovak republic
Autor: Matej Babin, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: Slovenská republika je integrálnou súčasťou krajín Európskej únie. Vzhľadom na komplikovanosť legislatívnych procesov ako aj ich výstupov, tento príspevok popisuje najdôležitejšie právne normy používané (vplývajúce) na prepravu nebezpečných vecí v železničnej nákladnej doprave.
Kľúčové slová: smernica, nariadenie, železničná doprava, predpisy, normy
Zaradené: jún 2013
Zobraziť článok.