Vytlačiť

Názov: Navrhovanie logistického systému a jeho využitie pri tvorbe systému kontinuálnej dopravy / Use of logistic system design process to create a system of continuous handling
Autor: Kubala Dušan, Marasová Daniela, F BERG, TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zámerom tohto príspevku je posúdenie vplyvu zmeny logistických parametrov na zvýšenie efektivity kontinuálnej dopravy hromadných materiálov v konkrétnom výrobnom podniku. Základom metodického aparátu pre riešenie problematiky  bola analýza a syntéza ako súčasť procesu navrhovania logistických systémov. Príspevok aplikuje princípy tvorby logistického systému pri navrhovaní vybraného dopravného systému kontinuálnej dopravy s cieľom zefektívnenia jeho prevádzky z hľadiska znižovania prepravných nákladov.
Kľúčové slová: doprava, pásový dopravník, projektovanie
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.