Vytlačiť

Názov: Projekt - Logististic skills - your chance & advantage na Ústave logistiky priemyslu a dopravy, F BERG, Technickej univerzity v Košiciach / Project - Logististic skills - your chance & advantage at the Institute of Industrial Logistics and Transport, F BERG, Technical University of Košice
Autor: Ing. Andrea Rosová, PhD., TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Projekt je zameraný na zvýšenie logistických zručností v oblasti využívania metód modelovania a simulácie v oblasti Priemyselnej a dopravnej logistiky. Študenti si rozširujú logistické zručnosti, schopnosti a znalosti z oblasti heuristických prístupov, aplikácií diskrétnych a spojitých simulácií so zameraním na požiadavky praxe. Hlavný prostriedok – nositeľ - nástroj pre realizáciu projektu bude využitie objektovo-orientovaných jazykov - simulačného softvéru ExtendSim. ExtendSim je jeden z popredných objektovo-orientovaných nástrojov umožňujúcich tvorbu a kreovanie diskrétnych, spojitých a kombinovaných modelov. Jeho prednosťou je vysoká variabilita, jednoduchý prístup k zdrojovému kódu, intuitívne prostredie, práca s programom podporuje kreativitu študentov pri dekompozícii problémov spätých s bežnou logistickou praxou a výsledný efekt sa prejaví v podobe abstrakcie pri tvorbe simulačných modelov.
Kľúčové slová: projekt, logistika, Nadácia Tatrabanky, Technická univerzita v Košiciach, Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Zaradené: august 2013
Zobraziť článok.