Vytlačiť

Názov: Zvýšenie kvality vzdelávania v študijnom odbore Logistika na Ústave logistiky priemyslu a dopravy, F BERG, Technickej univerzity v Košiciach s podporou Nadácie Tatrabanky a jej grantového programu „Kvalita vzdelávania 2012“ / The Quality of Education Increasing in the field of study Logistics at the Institute of Industrial Logistics and Transport, F BERG, Technical University of Košice with the support of Tatrabanka Foundation and its grant program "Quality of Education 2012
Autor:
Ing. Andrea Rosová, PhD., TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Cieľom Grantového programu "Kvalita vzdelávania" je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky, informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy. Požiadavky hospodárskej praxe na absolventov študijných programov študijného odboru Logistika sa neustále zvyšujú a preto je potrebné prispôsobiť jeho obsahovú stránku požiadavkám trhu a to predovšetkým kreovaním a implementovaním logistických zručností do odborných predmetov I.. a II. stupňa vysokoškolského štúdia a to tak, že absolvent sa potom stane pružnou pracovnou silou, schopnou prispôsobovať sa požiadavkám spoločnosti a hospodárskej praxe.
Kľúčové slová: logistika, Nadácia Tatrabanky, Technická univerzita v Košiciach, Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Zaradené: august 2013
Zobraziť článok.