Vytlačiť
Názov: Úplná kvalifikácia v odbore logistika / Complete qualification in the field of study logistics
Autor: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc., Ing. Nikoleta Husáková, PhD., Fakulta BERG, TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Riešenie efektívnej výučby logistiky v Slovenskej republike je možné realizovať
prostredníctvom štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, Fakulte baníctva, ekológie,
riadenia a geotechnológií v študijnom odbore Logistika. Okrem uvedenej formy získania
odborného vzdelania v uvedenom odbore sa do popredia dostáva aj otázka vzdelávania
ďalších odborníkov so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním so snahou rozšíriť svoje
vzdelanie v odbore Logistika. Prostriedkom na riešenie uvedenej skutočnosti je získanie
odbornej spôsobilosti – úplnej kvalifikácie v odbore logistika v akreditovanom vzdelávacom
program pod názvom Logistik priemyslu a dopravy.
Kľúčové slová: vzdelávanie, logistika, priemysel, doprava
Zaradené: apríl 2014
Zobraziť článok