Vytlačiť

Názov: K problematike kvality vo vnútrozemskej vodnej doprave / To the issue of quality in inland waterway transport
Autor:
doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD., a Ing. Anežka Grobarčíková, , F PEDAS, Katedra vodnej dopravy, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Vo februári 2014 Európsky parlament prijal NAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy na obdobie rokov 2014 až 2020 nakoľko odvetvie vnútrozemskej plavby významne prispieva k dopravnému systému EÚ prepravou nákladu medzi prístavmi EÚ a vnútrozemím a využívaním plného potenciálu vnútrozemskej lodnej prepravy by toto odvetvie mohlo byť v Európe naďalej kľúčovým článkom v procese riešenia problémov preťaženia dopravy a životného prostredia. Prijatie NAIADES II prispeje k rozvoju udržateľnej vnútrozemskej vodnej dopravy a zabezpečeniu jej konkurenčnej výhody.
Kľúčové slová: vodná doprava, akčný plán, infraštruktúra, trh, kvalita, životné prostredie
Zaradené: júl 2014
Zobraziť článok.