Vytlačiť

Názov: Metodika zlepšenia rozhodovacieho procesu preprave nebezpečného tovaru po železnici / Methodology for improving decision-making transport of dangerous goods by rail
Autor:
Ing. Blanka Titková, ZSSK Cargo Slovakia, a.s.
Jazyk: slovenský
Anotácia: Aktuálna analýza prepravy nebezpečných tovarov po železnici je zameraná najmä
na právny rámec a stav odborného riešenia problematiky. Súčasťou analýzy je aj výber a popis metód, ktoré sú využiteľné v železničnej doprave v procese posudzovania rizík.
Kľúčové slová: metóda, riziko, železnica
Zaradené:
september 2014
Zobraziť článok.