Názov: Príklad aplikácie vybraného nástroja eko-logistiky v praxi / Example of application of the selected tool of eco-logistics in practice
Autor: Eva Tomková, Nikoleta Husáková, Fakulta BERG, TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: Eko-logistiku je možné chápať ako "novú" aplikačnú oblasť logistiku, ktorá je predmetom
výskumu Ústavu logistiky, F BERG, TU v Košiciach. V rámci výskumu uvedenej aplikačnej
oblasti sa prostredníctvom prípadových štúdií rieši prístup k eko-logistike, jej základných
elementov a nástrojov. Článok prezentuje parciálny výsledok prípadovej štúdie venovanej
aplikácii nástroja eko-logistiky, konkrétne environmentálneho auditu vo vybranom podniku.
Kľúčové slová: logistika, eko-logistika, audit, životné prostredie
Zaradené: júl 2015
Zobraziť článok.