Vytlačiť
Názov: Projekt - NÁVRH METÓD A POSTUPOV PRE RIADENIE MODELU AUTOMATIZOVANÉHO SKLADU na Ústave logistiky Technickej univerzity v Košiciach
Autor: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD., Ústav logistiky, TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Projekt je zameraný na návrh metód a postupov slúžiacich pre kreovanie a riadenie
modelu automatizovaného skladového systému podniku nad rámec vyučovacích plánov
s aktívnym zapojením študentov do procesného plánovania logistických tokov pre podporu
vzniku a tvorby logistického systému podniku. Cieľom projektu je zvýšiť technickú
vedomostnú základňu a praktické zručnosti študentov a pedagógov študijného odboru
Logistika s dôrazom na inovatívnosť s prepojením na prax.
Kľúčové slová: projekt, logistika, Nadácia Tatrabanky, Technická univerzita v Košiciach,
Ústav logistiky
Zaradené: november 2015
Zobraziť článok.