Názov: Zvýšenie kvality vzdelávania v študijnom odbore Logistika na Ústave logistiky, Technickej univerzity v Košiciach s podporou Nadácie Tatrabanky a jej grantového programu "Kvalita vzdelávania 2014"
Autor: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD., Ústav logistiky, TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Cieľom Grantového programu "Kvalita vzdelávania" je finančne prispieť
ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti
vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky, informácie
z prostredia domácej či zahraničnej vedy.
Požiadavky hospodárskej praxe na absolventov študijných programov študijného
odboru Logistika sa neustále zvyšujú a preto je potrebné prispôsobiť jeho obsahovú stránku
požiadavkám trhu a to predovšetkým kreovaním a implementovaním logistických zručností
do odborných predmetov I.. a II. stupňa vysokoškolského štúdia a to tak, že absolvent sa
potom stane pružnou pracovnou silou, schopnou prispôsobovať sa požiadavkám spoločnosti
a hospodárskej praxe.
Kľúčové slová: logistika, Nadácia Tatrabanky, Technická univerzita v Košiciach, Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Zaradené: november 2015
Zobraziť článok.