Názov: Riadenie rizík vo výrobnom podniku so zameraním na údržbu vstrekovacieho stroja.
Autor: Michal Balog a Miroslav Maľcovský, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Technická univerzita v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Publikácia sa zaoberá témou z oblasti riadenia rizík vo výrobnom podniku so zameraním na údržbu. Vo svojom teoretickom úvode obsahuje základné definície z oblasti riadenia rizík a riadenia výrobného podniku výroby foriem pre vstrekovanie plastov. Obsahuje postup tvorby súčiastky od jej vymyslenia až po samotnú realizáciu kde sú popísané časti tvorby konštrukcie formy, technologickej prípravy operácií vykonaných na jednotlivých častí ,cez samotnú výrobu formy pre vstrekovanie plastov až po finálne lisovanie plastového výrobku na danom type vstrekovacieho zariadenia a uvedenia ho do prevádzky v cykle. Odhalenie rizík pri zavádzaní výrobku na trh počas jednotlivých výrobných operácií a ich eliminácia má prínos ušetrenia časových strát a nákladov vo výrobnom podniku.
Kľúčové slová: riadenie rizík, vstrekovacie stroje
Zaradené: december 2015
Zobraziť článok.