Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

 Hlavicka autorske prispevky4       MAREC 2023       

Názov: Možnosti aplikácie logistických technológií pri riešení problémov súvisiacich s pandémiou COVID-19.
Autor: Doc. Ing. Vladimír Klapita, CSc., Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Pri pandémii je dôležité obmedziť kontakty na minimum, avšak taktiež je dôležité udržať prijateľnú mieru zásobovania obyvateľstva. Príspevok pojednáva o možnosti využívania vybraných logistických technológií v krízových situáciách akými sú napríklad pandémia Covid-19. V príspevku je uvedená analýza tých vybraných logistických technológií, ktoré sú potencionálne vhodné na riešenie problémov súvisiacich s pandémiou Covid-19. Ďalej sú tu uvedené možnosti ich využitia z pohľadu realizácie logistických reťazcov, resp. ich segmentu súvisiaceho s distribúciou v čase pandémie.
Kľúčové slova: logistika, pandémia Covid-19, logistické technológie, umelá inteligencia, drony.
Zaradené: marec 2023
Zobraziť článok. ikona pdf

Názov: Uhlíková stopa v dodávateľských reťazcoch a ako ju sledovať a vyhodnocovať v kontexte hodnotenia rizika v reťazcoch z pohľadu dopravy.
Autor: Prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.,Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Doprava je zodpovedná za významnú časť emisií skleníkových plynov, ktoré prispievajú k globálnemu otepľovaniu a zmenám klímy. Emisie z dopravy zahŕňajú oxid uhličitý (CO2), metán (CH4), oxid dusičitý (NOx) a iné skleníkové plyny. Podľa správy Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) z roku 2014, doprava prispieva ku globálnym emisiám CO2 v rozsahu od 6,7% do 7,5%. Podľa správy Environmentálnych programov Organizácie spojených národov (UNEP) z roku 2017, celkové emisie skleníkových plynov z dopravy sa odhadujú na približne 23% z celkových emisií.
Kľúčové slova: doprava, dodávateľsko-odberateľské vzťahy, uhlíková stopa, riziko, metodiky hodnotenia
Zaradené: marec 2023
Zobraziť článok. ikona pdf

Názov: Európska komisia stanovuje pravidlá pre podniky v dodávateľských reťazcoch.
Autor: Prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.,Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Európska komisia 23.februára 2022 prijala návrh smernice o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti (CSRD). Cieľom návrhu je podporiť udržateľné a zodpovedné správanie podnikov v rámci globálnych hodnotových reťazcov. Táto nová smernica je súčasťou programu EÚ v oblasti udržateľného financovania a Európskej zelenej dohody a vďaka nej sa zmodernizujú a posilnia pravidlá týkajúce sa druhu sociálnych a environmentálnych informácií, ktoré musia spoločnosti vykazovať.
Kľúčové slova: dodávateľský reťazec, smernica, udržateľnosť
Zaradené: marec 2023
Zobraziť článok. ikona pdf

Názov: Hodnotenie dodávateľského reťazca v kontexte Európskych a globálnych metrík v súlade s ich vplyvom na sociálne vecí, riadenie a životné prostredie- úroveň rozsahu 3.
Autor: Prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.,Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Klimatická kríza je jedným z najnaliehavejších problémov, ktorým dnes čelíme. Dokonca aj podľa súčasných politík sa očakáva, že teploty vzrastú ešte viac ako nárast o 1℃ od pred industriálneho obdobia. V rámci rôznych ľudských činností predstavuje doprava hlavnú príčinu znečistenia ovzdušia v mestách. V rámci sektora sa na celkových emisiách najviac podieľa medzinárodná letecká doprava, medzinárodný námorný priemysel a cestná doprava.
Kľúčové slova: dodávateľský reťazec, životné prostredie, emisie
Zaradené: marec 2023
Zobraziť článok. ikona pdf

 Hlavicka autorske prispevky4       JANUÁR 2023       

Názov: Řešení krizových situací na pozemních komunikacích.
Autor: Blanka Kalupová, Ing., VŠLG  v Přerově
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Pozemní komunikace mají nezastupitelnou funkci při zajištění silniční dopravy a dopravní obslužnosti za běžných podmínek i za krizových situací. V případě vzniku mnohých mimořádných událostí a krizových situací je tato dopravní cesta vystavena jejich negativnímu působení. Tento příspěvek se týká problematiky řešení krizových situací na pozemních komunikacích.
Kľúčové slova: pozemní komunikace, mimořádné události, krizové situace
Zaradené: január 2023
Zobraziť článok. ikona pdf

Názov: Optimalizace rozvozu mlékárenských výrobků.
Autor: Martin Gec, Michal Turek, Ing. PhD, VŠLG  v Přerově
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Příspěvek se zabývá problematikou rozvozu produktů potravinářské firmy do sítě svých prodejen v České republice. Záměrem příspěvku je představit návrh optimalizovaného rozvozu pro připravovanou rozšířenou síť podnikových prodejen s využitím Microsoft Excel.
Kľúčové slova: optimalizace, rozvoz, mlékárenské výrobky
Zaradené: január 2023
Zobraziť článok. ikona pdf

 Hlavicka autorske prispevky4       SEPTEMBER 2022       

Názov: Inovácie v podnikových informačných systémoch  dopravných podnikov.
Autor: Darina Matisková, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných  technológií so sídlom v Prešove, Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Informačné systémy v podnikoch v súčasnosti už nie sú žiadnou novinkou. Ak to vezmeme z praktického pohľadu, takmer každý občan denne prichádza do kontaktu s logistickým reťazcom, ktorého úlohou je čo najefektívnejšie vyrobiť požadovaný produkt a v čo najkratšej dobe ho doručiť spotrebiteľovi. Príspevok je zameraný na modernizáciu informačných systémov a logistiky v Slovenskej republike. Dostatok  správnych a presných informácií v potrebných termínoch a v požadovanej forme sa stal nevyhnutnou podmienkou dlhodobého úspechu podnikových procesov. Podnikové informačné systémy IT (Information technologies) alebo ICT (Information and Commucation Technologies) sa v súčasnej dobe používajú takmer všade.
Kľúčové slova: informačné systémy, logistika, ekonomické aspekty, ERP systém, doprava
Zaradené: september 2022
Zobraziť článok. ikona pdf

Názov: Logistika a kvalita poskytovania prepravných služeb, počas pandémie.
Autor: Darina Matisková a Michal Balog, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných  technológií so sídlom v Prešove, Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Príspevok sa zaoberá kvalitou a logistikou poskytovaných dopravných služieb počas dvojročného obdobia pandémie. Stanovuje kľúčové ukazovatele hodnotenia pri výbere služieb doručovacej prepravy. Časť príspevku sa zaoberá teóriami o logickom hodnotení kritérií pre dopravnú obslužnosť v dôsledku výskytu mnohých negatívnych javov spôsobených globálnou pandemickou situáciou, ktorej sa stále venuje pomerne veľká pozornosť. Táto problematika je v príspevku viacerými spôsobmi analyzovaná a ilustrovaná na modelovej situácii konkrétnej spoločnosti poskytujúcej doručovateľské služby. V príspevku je použitá metóda outsourcingu.
Kľúčové slova: doprava, služby, logistika, pandémia, outsourcing
Zaradené: september 2022
Zobraziť článok.  ikona pdf

 Hlavicka autorske prispevky4       AUGUST 2021       

Názov: Integrovaná doprava v Žilinskom kraji vo vzťahu k individuálnej automobilovej doprave.
Autor: Ing. Richard Staškovan a Ing. Zuzana Lokšová, PhD., Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Príspevok pojednáva o dôležitosti rozvíjania systémov verejnej osobnej dopravy. Kvalitný integrovaný dopravný systém je veľmi účinný prostriedok v snahe obmedziť individuálnu automobilovú dopravu.
Kľúčové slova: verejná osobná doprava, individuálna automobilová doprava, integrovaný dopravný systém
Zaradené: august 2021
Zobraziť článok. ikona pdf

Názov: Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Vízie a ciele verejnej dopravy v ŽSK.
Autor: Ing. Ivan Mokrý
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Príspevok je zameraný na problematiku verejnej osobnej dopravy v SR a ŽSK, prioritne sa venuje cestnej dopravnej infraštruktúre a jej vplyvu na systém verejnej osobnej dopravy.
Kľúčové slova: cestná infraštruktúra, osobná doprava, strategický plán
Zaradené: august 2021
Zobraziť článok. ikona pdf

 Hlavicka autorske prispevky4       JÚN 2021