Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

         APRÍL 2021       

Názov: Atribúty udržateľnosti rozvoja železnice v dopravnom systéme spoločnosti
Autor: prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., Ing. Peter Majerčák, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Na základe poznania trhu železničnej dopravy, jeho vymedzenia na liberalizovanom trhu a vo vzťahu ku zákazníkom, t.j. cestujúcej verejnosti a dopravcom v železničnej nákladnej doprave môžeme definovať prístupy k optimálnemu využívaniu železničnej dopravnej kapacity. Východiska môžeme jednoznačné definovať jednak v dopravnej politike, ponúkajúcej infraštruktúre nie len dopravnej siete ale aj dopravných prostriedkov a v neposlednom rade v technologických aspektoch plánovania a riadenia dopravy. Zvlášť zaujímavá je oblasť prepravy ŤZP cestujúcich.
Kľúčové slova: Dopravná politika, dopravná výkonnosť, Nariadenie EÚ, doprava ŤZP, prieskum.
Zaradené: apríl 2021
Zobraziť článok. ikona pdf

Názov: Nové požiadavky na mestskú logistiku
Autor:
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Ing. Dominika Beňová, Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Príspevok sa zaoberá distribúciou tovaru v mestských oblastiach. spolu s privátnymi dopravnými tokmi, patria medzi hlavné zdroje spotreby energie, znečistenia ovzdušia a emisií hluku. V niektorých mestách začali v ostatnom období implementovať logistické riešenia pre trvalo udržateľné mesto. Prvá časť príspevku je zameraná na popis problematiky mestskej logistiky, systém regulácie a samotný dopad na dopravu v centre meste. Druhá časť je zameraná na konkrétne príklady a riešenia mestskej logistiky, logistiky poslednej míle, ktoré je možné po prípadných úpravách aplikovať aj v iných mestách.
Kľúčové slova: mestská logistika, distribúcia tovaru, emisie, logistika poslednej míle, nákladná doprava
Zaradené: apríl 2021
Zobraziť článok. ikona pdf

         FEBRUÁR 2021       

NázovVýskum vplyvu ponuky na dopyt po verejnej osobnej doprave
Autor:
 doc.Ing. Vladimír Konečný, PhD. a Ing. Mária Brídziková, Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Článok sa venuje problematike skúmania vplyvu ponuky dopravných služieb na dopyt po verejnej osobnej doprave. Analyzuje výsledky existujúcich prístupov k výskumu vplyvu ponuky na dopyt, ako aj dosiahnuté výsledky v konkrétnych krajinách, resp. systémoch verejnej osobnej dopravy. Na rozsah ponuky dopravných a prepravných služieb vplývajú rôzne faktory, ako napríklad legislatívne požiadavky, fiškálne zaťaženie dopravcov, ceny pohonných hmôt a dopravných prostriedkov, mzdové náklady, taktiež rozsah služieb, cenová úroveň konkurencie a mnohé ďalšie. Zistenia budú použité pre formulovanie odporúčaní pre zainteresované strany s cieľom ovplyvniť, resp. stabilizovať, klesajúci dopyt cestujúcich aj prostredníctvom zmeny ponuky dopravných služieb.
Kľúčové slova: ponuka, dopyt, verejná osobná doprava
Zaradené: február 2021
Zobraziť článok. ikona pdf

NázovDefektoskopie kompozitních konstrukcí dopravních prostředků
Autor:
 Ing. Alexander Čapka, PhD. Vysoká škola logistiky v.o.s., Přerov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Polymerní kompozitní materiály (kompozity) jsou ve stavbě dopravních prostředků používány již víc jak 50 let. Kompozity mají výrazně odlišné vlastnosti od klasických konstrukčních materiálů - kovů. Kompozit se skládá ze dvou základních částí: matrice a výztuže. Kompozity se v dopravních prostředcích nejčastěji využívány ve dvou formách, jako laminát a sendvič. Materiály, polotovary a výrobky je nutno z mnoha důvodů zkoušet: zjišťování vlastností, vstupní, výstupní kontrola, poškození provozem, aj. Zkoušky mohou být destruktivní, kdy dojde ke zničení vzorku nebo výrobku a nedestruktivní, kdy pokud nebyla zjištěna vada, může být výrobek dále použit Jedna z perspektivních metod zkoušení je metoda aktivní infračervené termografie a její varianta, kdy teplotní odezvy jsou vyvolány ultrazvukovou stimulací (vibrotermografie).
Kľúčové slova: polymerní kompozitní materiál, nedestruktivní testování, aktivní infračervená termografie, vibrotermografie, teplotní vodivost
Zaradené: február 2021
Zobraziť článok. ikona pdf 

         MAREC 2020       

Názov: Plány dopravnej obslužnosti miest a preferencia MHD
Autor:
Jozef Gnap, prof., Ing., PhD., Jana Kupčuljaková, Ing., PhD., Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Predložený článok sa zaoberá problematikou preferencie MHD v plánoch dopravnej obslužnosti, ktoré sú objednávatelia v zmysle platnej legislatívy povinný vypracovať na zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia. Autori článku poukazujú na skutočnosť, že z požiadaviek zákona na obsah plánu dopravnej obslužnosti nevyplýva povinnosť navrhovať preferenčné opatrenia. Avšak posúdenie zdržaní vozidiel MHD na komunikačnej sieti miest a z toho vyplývajúci návrh preferenčných opatrení vedie ku komplexnému spracovaniu plánu dopravnej obslužnosti. V článku je teda uvedený princíp navrhovania preferenčných opatrení spolu s uvedením konkrétnych príkladov navrhnutých v rámci plánov dopravnej obslužnosti spracovávaných Katedrou cestnej a mestskej dopravy.
Klíčová slova: plán dopravnej obslužnosti, preferencia, zdržania MHD, preferenčné opatrenia, cestovný čas
Zaradené: marec 2020
Zobraziť článok. ikona pdf

Názov: Verejná hromadná doprava ako súčasť zdieľanej ekonomiky
Autor:
prof. Ing. Alica Kalašová, PhD., Ing. Veronika Harantová, Kristián Čulík, Žilinská univerzita
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Téma udržateľnej mobility v súčasnosti veľmi rezonuje v odbornej verejnosti a hlavne sa diskutuje o doprave ako jedného z najväčších znečisťovateľov životného prostredia Súčasná doprava tak prináša spoločnosti rad výhod, ale veľakrát za vysokú cenu v podobe zmarených ľudských životov a závažným škodám na životnom prostredí. Niet preto divu, že celá rada miest, obcí a regiónov považuje dopravu za kľúč k svojmu rozvoju, ale zároveň za hrozbu pre zdravie obyvateľov, ich bezpečnosť a kvalitu života ako celku. Práve kombinácia verejnej hromadnej dopravy a zdieľanej dopravy, sú základom čistej a inteligentnej mobility. V našom príspevku sa chceme venovať práve týmto otázkam.
Klíčová slova: smart cities, zdieľaná ekonomika, hromadná osobná doprava
Zaradené: marec 2020
Zobraziť článok. ikona pdf

         JANUÁR 2020       

lep 2019 banner

Názov: LOGISTIKA - EKONOMIKA - PRAX 2019
Autor:
 kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Zborník z 8. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 27. novembrta 2019 v Přerove. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: január 2020

ZBORNÍK Z KONFERENCIE hlavicka konferencia2012


 

 

 

Názov: Bezbariérovosť je potenciál slovenských regiónov
Autor:
Petr Kučera, Predseda OZ Bez bariéry, Prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Nediskriminačný prístup k preprave ľudí v rámci mobility v jednotlivých módoch dopravy je témou článku, ktorý poukazuje na barierovosť v našej spoločnosti a poukazuje na riešenie tejto problematiky v rámci Európy a jednotlivých právnych predpisov, ktoré riešia tento problém. Bezbarierovosť vidíme v jeho potenciáli najmä v doprave a turistickom ruchu. Zavedenie opatrení systémovým prístupom by mohlo viesť k zlepšeniu mobility v spoločnosti.
Klíčová slova: mobilita, intermobilita, bezbarierovosť, služby, zdravotne postihnutí ľudia
Zaradené: január 2020
Zobraziť článok. ikona pdf

Názov: Preference veřejné autobusové dopravy
Autor:
 Michal Turek, Ing. PhD, VŠLG  v Přerově, Pavel Šaradín, doc. Ing. CSc. VŠLG v Přerově
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Pro zachování konkurenceschopnosti hromadné veřejné dopravy vůči individuální automobilové dopravě je nutné se zabývat s její preferencí, především pak autobusové dopravy. Na rozdíl od ostatních druhů veřejné hromadné dopravy realizované prostřednictvím metra, tramvají a trolejbusů  je ve větších, středních a menších městech  vždy zastoupena.
Klíčová slova: veřejná doprava, preference autobusové dopravy, preferenční opatření, město střední velikosti.
Zaradené: január 2020
Zobraziť článok. ikona pdf

         MÁJ 2019       

zbornik seminar2019Názov: Možnosti preferencie hromadnej dopravy
Autor:
kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Zborník z 8. ročníka z odborného seminára konaného dňa 15. mája 2019 v Žiline. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: máj 2019
Zobraziť zborník z konferencie.