Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

Názov: Racionalizácia prepravy nebezpečných vecí na vybranej trase / Rationalization of the transport of dangerous goods on the route chosen
Autor:
Prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., Bc. Jana Zrebná, F PEDAS, ŽU v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: Preprava tovaru, zvlášť preprava nebezpečného tovaru v podmienkach podnikateľského prostredia je stále aktuálna vec. Jej optimalizáciou a racionalizáciou za musí zaoberať každý podnikateľský subjekt. V článku je spracovaná analýza takejto prepravy na vybranej trase na železničnej doprav nej infraštruktúre a to preprava nebezpečnej látky nafty.
Kľúčové slová: nebezpečný tovar, železničná doprava, vozne
Zaradené: február 2014
Zobraziť článok 

         JANUÁR 2014      
Názov: Nové nenormované NDT metódy pre skúšanie oceľových lán
Autor: Ing. Martin Marenčin, a doc. Ing. Jozef Krešák, PhD., ÚLaPD, Fakulta BERG TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sa dozvieme, že nové, doposiaľ nenormované NDT metódy majú význam aj pri skúšaní oceľových lán. Práve pokrok v technike otvára možnosti detailnejšej analýzy za podstatne nižšieho obmedzenia prevádzky. V príspevku sú opísané súčasné metódy, ktoré sú súčasťou STN EN 473 a STN EN ISO 9712 a možnosti ich využitia.
Kľúčové slová: NDT, skúšanie, oceľové lano, STN EN 473, STN EN ISO 9712
Zaradené: január 2014
Zobraziť článok 

Názov: Procesné zlepšovanie kvality vo vybranom podniku / The process improvement of quality in chosen company
Autor: Ing. Marek Andrejkovič, PhD., doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD., a Ing. Erik Žatkovič, doktorand, Technická univerzita v Košiciach
Jazyk: slovenský
Abstract: Zlepšovanie kvality je veľmi dôležité. Nutnosť neustáleho zvyšovania kvality
a procesného riadenia podnikov vychádza z doterajších prístupov viacerých autorov. Okrem
toho v rámci zvoleného podniku definujeme jednotlivé opatrenia, ktorými dosiahneme jednak
zvýšenie kvality ale aj zníženie celkových nákladov vzhľadom na zníženie nákladov na
opravy a reklamácie, ktoré sú v danom podniku.
Kľúčové slová: procesný prístup, riadenie, kvalita, podnik, Six Sigma
Zaradené: január 2014
Zobraziť článok 

Názov: Logistika v dodávateľskom reťazci pre agilnú automobilovú výrobu / Logistics of supply chain for agile automobile production
Autor: Ing. Andrea Lešková, PhD., Technická univerzita v Košiciach
Jazyk: slovenský
Abstract: Článok približuje v jednoduchom schematickom modeli štruktúru dodávateľskej reťaze pre automobilovú výrobu, klasifikovanú v tradičnej forme do troch úrovní. Charakterizuje sekvenčný princíp zásobovania montážnej linky (just-in-sequence) automobilového závodu pred-skompletizovanými dielcami od dodávateľov. Cieľom tohto prístupu je zabezpečenie synchronizovaného materiálového toku naprieč všetkými článkami dodávateľského systému a posilnenie agility výroby.
Kľúčové slová: automobilová výroba, dodávateľský reťazec, logistická koncepcia JIS
Zaradené: január 2014
Zobraziť článok 

         DECEMBER 2013      
Názov: Analýza podnikateľského prostredia v Slovenskej republike / The analysis of business environment of Slovak republic
Autor: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD, Ing. Eva Brumerčíková, PhD., Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Abstract:This article deals with analysis of business environment of Slovak Republic. Analyses are about structure, competitiveness of Slovak companies. Later are presented grants for supports of export, foreign investments and presentation of Slovak Republic. The article presented the biggest banks and insurance companies.
Zaradené: december 2013
Zobraziť článok 
Názov: Vplyv ukazovateľov rýchlosti na bezpečnosť cestnej premávky
Autor: Ing. Ján Jasenovec, PhD., mestská polícia Rajec a prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk:
slovenský
Zaradené: december 2013
Zobraziť článok 

 Názov: LOGISTIKA - EKONOMIKA - PRAX 2013
Autor: kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský
Anotácia: Recenzovaný zborník z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie zo dňa 26. novembera 2013.
Zaradené:
december 2013
Zobraziť zborník. 

         OKTÓBER 2013      
Názov: Logistika odpadového hospodárstva – teoretické východiská
Autor:
Ing. Nikoleta Husáková, PhD.
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok prezentuje teoretické východiská pre možnosť aplikácie logistiky odpadového hospodárstva v reálnych podmienkach, pričom základ tvorí legislatívne vymedzenie odpadového hospodárstva a stručná analýza integrovaného systému manažmentu odpadového hospodárstva.
Kľúčové slová: logistika, odpad, odpadového hospodárstvo
Zaradené: október 2013
Zobraziť článok 
         AUGUST 2013      

Názov: Zvýšenie kvality vzdelávania v študijnom odbore Logistika na Ústave logistiky priemyslu a dopravy, F BERG, Technickej univerzity v Košiciach s podporou Nadácie Tatrabanky a jej grantového programu „Kvalita vzdelávania 2012“ / The Quality of Education Increasing in the field of study Logistics at the Institute of Industrial Logistics and Transport, F BERG, Technical University of Košice with the support of Tatrabanka Foundation and its grant program "Quality of Education 2012
Autor:
Ing. Andrea Rosová, PhD., TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Cieľom Grantového programu "Kvalita vzdelávania" je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky, informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy. Požiadavky hospodárskej praxe na absolventov študijných programov študijného odboru Logistika sa neustále zvyšujú a preto je potrebné prispôsobiť jeho obsahovú stránku požiadavkám trhu a to predovšetkým kreovaním a implementovaním logistických zručností do odborných predmetov I.. a II. stupňa vysokoškolského štúdia a to tak, že absolvent sa potom stane pružnou pracovnou silou, schopnou prispôsobovať sa požiadavkám spoločnosti a hospodárskej praxe.
Kľúčové slová: logistika, Nadácia Tatrabanky, Technická univerzita v Košiciach, Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Zaradené: august 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Projekt - Logististic skills - your chance & advantage na Ústave logistiky priemyslu a dopravy, F BERG, Technickej univerzity v Košiciach / Project - Logististic skills - your chance & advantage at the Institute of Industrial Logistics and Transport, F BERG, Technical University of Košice
Autor: Ing. Andrea Rosová, PhD., TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Projekt je zameraný na zvýšenie logistických zručností v oblasti využívania metód modelovania a simulácie v oblasti Priemyselnej a dopravnej logistiky. Študenti si rozširujú logistické zručnosti, schopnosti a znalosti z oblasti heuristických prístupov, aplikácií diskrétnych a spojitých simulácií so zameraním na požiadavky praxe. Hlavný prostriedok – nositeľ - nástroj pre realizáciu projektu bude využitie objektovo-orientovaných jazykov - simulačného softvéru ExtendSim. ExtendSim je jeden z popredných objektovo-orientovaných nástrojov umožňujúcich tvorbu a kreovanie diskrétnych, spojitých a kombinovaných modelov. Jeho prednosťou je vysoká variabilita, jednoduchý prístup k zdrojovému kódu, intuitívne prostredie, práca s programom podporuje kreativitu študentov pri dekompozícii problémov spätých s bežnou logistickou praxou a výsledný efekt sa prejaví v podobe abstrakcie pri tvorbe simulačných modelov.
Kľúčové slová: projekt, logistika, Nadácia Tatrabanky, Technická univerzita v Košiciach, Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Zaradené: august 2013
Zobraziť článok.

Názov: Ochrana značky v cestnej doprave
Autor:
doc. Ing. Miloš Poliak, PhD; Katedra cestnej a mestskej dopravy, Žilinská univerzita
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová: ochranná známka, registrácia
Zaradené: august 2013
Zobraziť článok.