Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

Názov: Poplatky za používanie cestnej siete v Maďarsku
Autor:
doc. Ing. Miloš Poliak, PhD; Katedra cestnej a mestskej dopravy, Žilinská univerzita
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová: doprava, mýto
Zaradené: august 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Poplatky za cestnú sieť v Bielorusku
Autor:
doc. Ing. Miloš Poliak, PhD; Katedra cestnej a mestskej dopravy, Žilinská univerzita
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová: doprava, mýto
Zaradené: august 2013
Zobraziť článok. 

         JÚL 2013      

Názov: Analýza zápisov dát digitálnymi tachografmi
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD; Katedra cestnej a mestskej dopravy, Žilinská univerzita
Jazyk: slovenský
Anotácia: Vodiči cestnej dopravy sa čoraz viacej stretávajú s digitálnymi tachografmi, ktorými v rámci členských krajín EÚ od 1. 5. 2006 musia byť vybavené všetky novoregistrované nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t a tiež autobusy s výnimkou tých, ktoré vykonávajú prepravu na linkách do 50 km, resp. mestskú hromadnú dopravu.
Kľúčové slová: doprava, digitálny tachograf, karta vodiča
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Navrhovanie logistického systému a jeho využitie pri tvorbe systému kontinuálnej dopravy / Use of logistic system design process to create a system of continuous handling
Autor: Kubala Dušan, Marasová Daniela, F BERG, TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zámerom tohto príspevku je posúdenie vplyvu zmeny logistických parametrov na zvýšenie efektivity kontinuálnej dopravy hromadných materiálov v konkrétnom výrobnom podniku. Základom metodického aparátu pre riešenie problematiky  bola analýza a syntéza ako súčasť procesu navrhovania logistických systémov. Príspevok aplikuje princípy tvorby logistického systému pri navrhovaní vybraného dopravného systému kontinuálnej dopravy s cieľom zefektívnenia jeho prevádzky z hľadiska znižovania prepravných nákladov.
Kľúčové slová: doprava, pásový dopravník, projektovanie
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.

Názov: Zvýšenie efektivity logistického systému kontinuálnej dopravy / Increase the efficiency of the logistic systems of continuous handling
Autor: Kubala Dušan, Marasová Daniela, F BERG, TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Logistický systém kontinuálnej môžeme posúdiť zo stránky technickej a funkčnej.  Technickú stránku systému predstavujú dopravné zariadenia (pásové dopravníky) zabezpečujúce  prepravu materiálu.  Článok je zameraný na posúdenie reálneho kontinuálneho systému pásovej dopravy v konkrétnom spracovateľskom závode v snahe znížiť  náklady na spotrebu energie pri preprave hromadných materiálov a to zmenou jeho parametrov.
Kľúčové slová: efektivita, pásová doprava, logistika
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.

Názov: Riešenie obmedzení kontinuálnej dopravy s vužitím princípov logistiky / Resolving of the limitations of continuous handling using principles of logistics
Autor: Kubala Dušan, Marasová Daniela, Gurecka Jozef , F BERG, TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Významným nástrojom zvýšenia efektivity vnútropodnikovej dopravy sú popri technických aj logistické riešenia  a to najmä optimalizácia dopravných ciest, ktoré sú jedným z hlavným prvkov každej technickej základne logistického dopravného systému. Príspevok je zameraný na riešenie obmedzení kontinuálnej dopravy zmenou jednej premennej logistického toku-dĺžky trasy pohybu materiálu v priestore a jej vplyvu na ďalšie premenné tohto toku.
Kľúčové slová: logistický tok, pásový dopravník, dĺžka trate, sklon
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Problematika prepravy nebezpečných vecí v SR / The problematics of transportation of dangerous goods in Slovak republic
Autor: Matej Babin, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú uvedené kľúčové problémy, ktoré ovplyvňujú prepravu nebezpečných vecí najmä z makroekonomického prostredia. V závere sú uvedené najdôležitejšie faktory vyplývajúce z vykonanej analýzy.
Kľúčové slová: preprava, nebezpečné veci, prístup na železničný dopravný trh, dopravca
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.

Názov: Faktory ovplyvňujúce priebeh prepravy nebezpečných vecí a postup riešenia mimoriadnej situácie / Influence factors in dangerous goods transportation and procedures in emergency situations
Autor: Matej Babin, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú uvedené najdôležitejšie faktory s priamym aj nepriamym vplyvom na úspešnosť prepravy nebezpečných vecí, ako aj možnosti vzniku mimoriadnych situácii a postup riešenia vzniknutej situácie.
Kľúčové slová: priebeh prepravy, postupy riešenia, mimoriadna situácia, nebezpečné veci
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.

Názov: Softvérová podpora prepravy nebezpečných vecí / software support for transportation of dangerous goods
Autor: Matej Babin, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú uvedené vybrané príklady softvérových aplikácií, ktoré napomáhajú k vyššej bezpečnosti pri preprave nebezpečných vecí.
Kľúčové slová: softvér, preprava nebezpečných vecí, RIDem, ADRem
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.

Názov: Riešenie prepravy nebezpečných vecí v zahraničí / Solutions for transportation of dangerous goods foreign countries
Autor: Matej Babin a Martin Kendra, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú uvedené príklady prístupu k riešeniu prepravy nebezpečných vecí v železničnej nákladnej doprave vo vybraných štátoch.
Kľúčové slová: preprava, nebezpečné veci, železničná doprava, chemický priemysel
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.

Názov: Metodika tvorby logistických reťazcov s možnosťou aplikácie pre podmienky prepravy nebezpečných vecí / Methodology of supply chain design with application possibility for transportation of dangerous goods conditions
Autor: Matej Babin, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku je uvedená metodika – postup tvorby všeobecného logistického reťazca s následnou úpravou pre podmienky prepravy nebezpečných vecí. V závere je zobrazený prípadný príklad nastavenia logistického reťazca.
Kľúčové slová: metodika, logistický reťazec, preprava nebezpečných vecí, logistika
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok. 

Názov: Metodika riešenia prepravy nebezpečných vecí pre spoločnosť poskytujúca dopravné alebo logistické služby / Methodology solutions for transportation of dangerous goods transport company providing or shipping services
Autor: Matej Babin, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku je uvedená metodika riešenia prepravy nebezpečných vecí pre spoločnosť poskytujúca dopravné alebo logistické služby – zisťovanie rizika, hodnotenie rizika a technologický postup práce.
Kľúčové slová: logistické služby, preprava, nebezpečné veci, logistická spoločnosť
Zaradené: júl 2013
Zobraziť článok.

         JÚN 2013      

Názov: Medzinárodné právne poriadky pre prepravu nebezpečných vecí / International law in transportation of dangerous goods
Autor: Matej Babin, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú uvedené najdôležitejšie medzinárodné (globálne) právne poriadky upravujúce prepravu nebezpečných vecí v globálnom aspekte.
Kľúčové slová: medzinárodné právne poriadky, preprava, nebezpečné veci, predpisy
Zaradené: jún 2013
Zobraziť článok.