Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

Názov: Distribučná logistika ako súčasť riadenia dodávateľského reťazca.
Autor:
Ing. Martin Chudada, Ing. Zuzana Tarabová, Ph.D.
Jazyk: slovensky
Anotácia: Významnou súčasťou riadenia dodávateľského reťazca je distribučná logistika. Práce vhodne zvolený spôsob distribúcie s časového a vecného hľadiska môže priniesť podnikateľskému subjektu konkurenčnú výhodu najmä v podobe úspory nákladov. Príspevok poukazuje na základné východiská modernej filozofie distribúcie, hlavné ciele distribučnej logistiky a základné distribučné funkcie.
Kľúčové slová: distribúcia, logistika, distribučná logistika
Zaradené: máj 2012
Zobraziť článok. 
         APRÍL 2012      

Názov: Model materiálového toku procesu úpravy a spracovania nerastnej suroviny.
Autor: doc. Ing. Alena Pribulová, CSc., Ing. Janka Šaderová, PhD., ING-PAED IGIP a doc. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.,  TU v Košiciach
Jazyk: slovensky
Anotácia: Materiálový tok znamená organizovaný pohyb materiálu vo výrobnom procese alebo obehu výrobkov. Je charakterizovaný smerom, intenzitou, frekvenciou, dĺžkou a výkonom, štruktúrou, charakterom prepravovaného materiálu a použitou dopravnou a manipulačnou technikou. Najdôležitejšiu skupinu, ktorá tvorí najpodstatnejšiu časť materiálového toku, predstavujú suroviny a materiály, rozpracované a hotové výrobky podniku. Všetky druhy pracovných predmetov sa pohybujú podnikom v určitom množstve, vnútornej štruktúre, smere a s určitou frekvenciou.
Kľúčové slová: model, materiálový tok, proces, úprava, spracovanie, nerastná surovina
Zaradené: apríl 2012
Zobraziť článok. 

Názov: Regulovanie stavu zásob verzus outsourcing obstarávania osobných ochranných pracovných prostriedkov v podniku.
Autor: Ing. Andrea Rosová, PhD., F BERG, TU v Košiciach a Ing. Petra Bártová, PhD., Univerzita Pardubice
Jazyk: slovensky
Anotácia: Základným aspektom zásobovania je poznanie trhu, jeho dlhodobý prieskum a predvídanie budúceho vývoja, na základe ktorého manažment podniku posudzuje výšku zásob a jej prípadné obstarávanie. Pri posudzovaní sa tiež analyzuje stav štruktúry systému zásobovania, kde je materiálový tok monitorovaný informačným tokom počas celého svojho pohybu. Výsledky monitorovania koncentrujú informácie v jednotlivých uzloch pre vyhotovenie stavu zásob. Zásobovacia činnosť sa skladá z nákupu potrebného množstva a sortimentu materiálu, prepravy do skladov a skladovania. Úlohou zásobovania podniku je zistiť optimálne množstvo zásob potrebné pre výrobu a systém riadenia úrovne. Základné ciele zásobovania sú neustále znižovanie nákladov, zlepšovanie výkonov a zachovanie autonómie podniku.
Kľúčové slová: zásoby, outsourcing, osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP), podnik
Zaradené: apríl 2012
Zobraziť článok. 

         MAREC 2012      
Názov: Význam aplikovania nástrojov projektovania logistických systémov pre navrhovanie dopravných systémov v podniku.
Autor: Kubala Dušan,Husáková Nikoleta,Marasová Daniela, ml., Gurecka Jozef , F BERG, TU v Košiciach
ISBN: Košice: expres publicit s.r.o. 2005. 221 s. ISBN 88-8073-285-5
Jazyk: slovensky
Anotácia: Dôležitou organizačnou zložkou každého priemyselného podniku je doprava. Pre zachovanie konkurencieschopnosti podniku je dôležité zvýšenie jeho efektivity a zníženie prevádzkových nákladov. Príspevok je zameraný na poukázanie možnosti ako aplikovať postup návrhu logistických systémov pri návrhu dopravného systému, ktorí tvorí jeden zo základných  podsystémov každého výrobného podniku,  s cieľom racionalizácie dopravy v procese výroby  pri  využití najnovších poznatkov z teórie logistiky.
Kľúčové slová: projektovanie ,logistických systém,dopravný systém,navrhovanie 
Zaradené: marec 2012
Zobraziť článok. 

Názov: Význam a úloha dopravy a jej logistiky pre zvyšovanie úrovne cestovného ruchu v kontexte vývojových trendov a očakávaných postkrízových ozdravných procesov.
Autor: Ing. Jana Horodníková, PhD., a Doc. Ing. Radim Rybár, PhD., F PEDaS, F BERG, TU v Košiciach
Anotácia: Príspevok pojednáva o úlohe dopravy v odvetví cestovného ruchu, pričom sa snaží hodnotiť túto problematiku v kontexte špecifík Slovenskej republiky vo vzťahu k ekonomicko-hospodárskemu vývoju v oblasti v časovom rámci posledných niekoľko rokov reflektujúc tak nástup ekonomickej krízy. Pri analýze boli brané do úvahy logistické aspekty dopravy v cestovnom ruchu, využijúc nástroje operačnej analýzy, ktorá na zvolenom príklade ilustruje kvalitatívne dopady úrovne dopravy ako celku na úroveň turizmu. Príspevok v neposlednom rade poukazuje na potenciál konsolidačných procesov pre ozdravenie a extenziu foriem a merítka cestovného ruchu u nás..
Kľúčové slová: logistika, telematika, modelovanie, cestovný ruch
Zaradené: marec 2012
Zobraziť článok 

         FEBRUÁR 2012      

Názov: Definovanie podmienok pre rozvoj kreatívnej ekonomiky na Slovensku.
Autor: Ing. Jana Horodníková, PhD., a Doc. Ing. Radim Rybár, PhD., F PEDaS, F BERG, TU v Košiciach
Anotácia: Príspevok pojednáva o teoretických aspektoch kreatívnej ekonomiky v kontexte súčasných spoločenských a ekonomických faktorov so zohľadnením špecifík rozvoja kreatívneho priemyslu v podmienkach Slovenska. Zároveň poukazuje na vzťahy medzi charakterom ľudských sídiel vidieckeho charakteru alebo mestských aglomerácií na rozvoj tvorivej činnosti jednotlivých potencionálnych záujmových skupín. Z tohto pohľadu je dôležitým zavedenie určitých kvantifikačných kritérií a metód, ktorých spracovaním je možné dospieť k určitej forme evaluácie tohto odvetvia. V neposlednom rade je určitým signifikátorom kreativity skúmanej spoločnosti aj počet a forma výstupov ktoré sú predmetom ochrany duševného vlastníctva, z posúdenia čoho možno konštatovať, že v SR majú najväčší potenciál z pohľadu kreatívneho priemyslu najväčšie aglomerácie Bratislava a Košice.
Kľúčové slová: kreativita, kreatívna ekonomika, 3T index a Euro-creativity index
Zaradené: február 2012
Zobraziť článok 

Názov: Analýza logistických centier a parkov v Bratislavskom kraji.
Autor: Ing. Ondrej Stopka., a Prof. Ing. Marián Šulgan, PhD., F PEDaS, KCMD, Žilinská univerzita
Anotácia: Príspevok sa zaoberá analýzou existujúcich logistických centier, logistických parkov a skladových priestorov v Bratislavskom kraji vo vzťahu k ich umiestneniu, skladovacím plochám, ich napojeniu a druhu skladovaného tovaru.
Kľúčové slová: logistické centrá, logistické parky, skladové priestory, skladovanie, distribúcia, železničná vlečka
Zaradené: február 2012
Zobraziť článok 

         JANUÁR 2012      

Názov: Návrh určenia kapacity zásobníka ako prvku materiálového toku logistického reťazca.
Autor: Ing. Janka Šaderová, PhD. a Ing. Andrea Rosová, PhD., F BERG, TU v Košiciach
Anotácia: V príspevku je uvedený jeden z možných návrhov postupu pri navrhovaní tvaru a kapacity zásobníka pre sypké hmoty ako súčasť materiálového toku logistického reťazca v podniku. Dôležitou časťou pri návrhu je zobrazenie priebehu plnenia a vyprázdňovania zásobníka čo úzko súvisí aj s návrhom jeho kapacity a objemu. Priebeh plnenia a vyprázdňovania je závislý od viacerých faktorov ale medzi hlavné patria: spôsob a rýchlosť plnenia čo predstavuje parameter hodinová výkonnosť plniaceho zariadenia, spôsob a rýchlosť vyprázdňovania a typ a kapacita dopravných prostriedkov do ktorých sa materiál nakladá (nákladný automobil, železničný vagón, sústava dopravných pásov).
Kľúčové slová: materiál, zásobník, plnenie, vyprázdňovanie, kapacita
Zaradené: január 2012
Zobraziť článok 

Názov: Systém riadeného skladu a jeho prínosy pre podnik.
Autor: Ing. Iveta Kubasáková, PhD., F PEDaS, KCMD, Žilinská univerzita
Anotácia: Príspevok je venovaný problematike systému riadeného skladu a jeho výhod pri aplikácii v podniku. V príspevku sú popísané hlavné prínosy, základné vlastnosti, moduly systém a technické požiadavky na zavedenie systému do skladu podniku. Systém efektívne využíva skladové priestory a ponúka optimálne rozmiestnenie tovaru vo vzťahu k skladovacím procesom.
Kľúčové slová: systém, riadený sklad, prínosy systému, optimalizácia, alokácia tovaru.
Zaradené: január 2012
Zobraziť článok 

         DECEMBER 2011      

Názov: Aplikácia AHP metódy pri hodnotení dopravného procesu.
Autor: Ing. Martin Chudada a Ing. Zuzana Tarabová Ph.D., ZM Trading
Anotácia: Doprava je jedným z najdôležitejších prvkov logistického systému a má zásadný vplyv na rast a pokles logistických nákladov. Pre kvalitné rozhodnutie potrebujeme dostatočné množstvo pravdivých informácií o objektoch, ktoré do procesu rozhodovania vstupujú. Správna informácia o dôležitosti hodnotiacich kritérií má v mnohých metódach multikriteriálneho hodnotenia podstatný význam.
Kľúčové slová: logistika, doprava, mutlikriteriálne hodnotenie, metóda AHP
Zaradené: december 2011
Zobraziť článok