Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

         MÁJ 2011      

Názov: Projekt SOL v kontexte Národného plánu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky Slovenskej republiky na obdobie rokov 2011 – 2020.
Autor: Miroslava Mikušová a Zuzana Krchová, Fakulta PEDaS, ŽU
Zaradené: máj 2011
Zobraziť článok 

         APRÍL 2011      

Názov: Vplyv vývoja ceny prírodného kaučuku na cenu plášťov pre nákladné vozidlá.
Autor: Ing. Ján Vrábel a Ing. Anton Hudák, PhD. , Fakulta PEDaS, Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU
Zaradené: apríl 2011
Zobraziť článok 

Názov: Ukazovatele manipulácie s materiálom.
Autor: Ing. Janka Šaderová, PhD. a Ing. Andrea Rosová, PhD., F BERG, TU v Košiciach
Zaradené: apríl 2011
Zobraziť článok 

         MAREC 2011      

Názov: Zmena poplatkov za používanie cestnej siete v roku 2011.
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD, KCMD, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: marec 2011
Zobraziť článok 

Názov: Zákaznícky servis – cesta k zákazníkovi.
Autor: Ing. Peter Majerčák, PhD., F PEDaS, Katedra ekonomiky, Žilinská univerzita
Zaradené: marec 2011
Zobraziť článok 

         FEBRUÁR 2011      

Názov: Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik vodičov nákladnej a osobnej dopravy na Slovensku a v Českej republike.
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., a Ing. Zuzana Hvizdáková, F PEDaS, KCMD, Žilinská univerzita
Zaradené: február 2011
Zobraziť článok 

Názov: Aplikácia abc analýzy pre racionalizáciu rozmiestnenia tovaru v sklade veľkoobchodu.
Autor: Ing. Janka Šaderová, PhD., ING-PAED IGIP,  F BERG, TU v Košiciach a doc. Ing. Alena Daňková, CSc., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Anotácia: V príspevku je popísaný spôsob racionalizácie rozmiestnenia tovaru vo veľkoobchodnom sklade. Návrh nového rozmiestnenia tovarov bol vykonaný na základe ABC analýzy sortimentu tovaru. Pomocou tejto analýzy bol tovar rozdelený do troch skupín – vysokoobrátkové, priemerne a nízkoobrátkové položky. Následne bola vykonaná fyzická kontrola aktuálneho umiestnenie v sklade. V závere príspevku je uvedený návrh nového rozmiestnenia  tovaru pre jednotlivé skupiny položiek v sklade.
Zaradené: február 2011
Zobraziť článok 

Názov: Spôsob určovania úrovne zásob v logistickom reťazci podniku.
Autor: Ing. Andrea Rosová, PhD., ING-PAED IGIP, TU v Košiciach a Doc.Ing. Alena Daňková, CSc., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Anotácia: Veľmi rozšírený je názor, že zásoby zabezpečujú plynulú a hospodárnu výrobu, vysokú úroveň vyťaženia a služieb zákazníkom. Len zriedka sa presadzuje poznatok, že zásoby zakrývajú nezladené kapacity a procesy náchylné k poruchám, a že viažu likvidné prostriedky podniku. Zásoby v procese rozšírenej reprodukcie vo výrobe aj v obehu sú predmety (výrobné prostriedky aj spotrebné predmety), ktoré sa uchovávajú na neskoršiu spotrebu. Ich potreba je vyvolaná diskrepanciou medzi dodávkovými cyklami a spotrebou jednotlivých zásob vo výrobe, špecifickou sezónnosťou, dopravou určitých množstiev, ktoré nie sú v zhode s momentálnou spotrebou.
Zaradené: február 2011
Zobraziť článok 

Názov: Určovanie štruktúry a úrovne odbytových zásob.
Autor: Ing. Andrea Rosová, PhD., ING-PAED IGIP, TU v Košiciach a Doc.Ing. Alena Daňková, CSc., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Anotácia: Existencia zásob je súčasťou podnikania každého výrobného subjektu.. Zásoby na jednej strane uľahčujú výrobu, na druhej strane však viažu značné finančné zdroje, vyplývajúce jednak zo samotného nákupu zásob, skladovania a manipulácie s nimi, poistenia, daní, znehodnotenia zásob, strát, ako i z nedostatku potrebných zásob súvisiacim so stratou predaja, obmedzením, príp. zastavením výroby a pod. Veľkosť uvedených finančných zdrojov môže manažment podniku rozumným riadením zásobovacieho procesu efektívne ovplyvňovať. K tomuto účelu slúži celý rad matematických modelov a metód. Riadenie zásob patrí v súčasnosti k veľmi vyhľadávaným disciplínam operačného výskumu, Je to dávno skutočnosťou, že výška kapitálu viazaného v zásobách sa pohybuje v spracovateľskom priemysle okolo 15 % celkových aktív a okolo 20 % celkových aktív v obchodných podnikoch. Je tak zrejmé, že aj relatívne malé zníženie zásob môže znamenať významný ekonomický efekt pre podnik.
Zaradené: február 2011
Zobraziť článok 

Názov: Logistický systém cross docking a jeho kritéria uplatnenia v podniku.
Autor: Ing. Iveta Kubasáková, PhD., F PEDaS, KCMD, Žilinská univerzita
Anotácia: Príspevok hovorí o logistickom systéme Cross-docking, jeho výhodách pri aplikácii konsolidácii zásielok pre zákazníka a znižovaní nákladov na prepravu požadovaného tovaru. Croos docking systém slúži k zvyšovaniu kvality tovaru v mieste spotreby (predajné miesto) a nevznikajú tak nepredajné zvyšky z dôvodu prekročenia doby trvanlivosti. Cross Docking je určený všetkým, ktorí prepravujú tovar od rôznych dodávateľov do svojich obchodných reťazcov.
Zaradené: február 2011
Zobraziť článok 

Názov: Najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce záujem o priemyselné a skladové priestory na Slovensku.
Autor: Ing. Ondrej Stopka a Prof. Ing. Marián Šulgan, PhD., F PEDaS, KCMD, Žilinská univerzita
Anotácia: Príspevok sa zaoberá determináciou najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich záujem o logistické centrá zo strany zákazníkov a taktiež faktorov, ktoré majú za následok rastúci záujem o voľné skladové a priemyselné priestory na Slovensku v období ,,po hospodárskej kríze''.
Zaradené: február 2011
Zobraziť článok