Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

Názov: Spôsob určovania úrovne zásob v logistickom reťazci podniku.
Autor: Ing. Andrea Rosová, PhD., ING-PAED IGIP, TU v Košiciach a Doc.Ing. Alena Daňková, CSc., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Anotácia: Veľmi rozšírený je názor, že zásoby zabezpečujú plynulú a hospodárnu výrobu, vysokú úroveň vyťaženia a služieb zákazníkom. Len zriedka sa presadzuje poznatok, že zásoby zakrývajú nezladené kapacity a procesy náchylné k poruchám, a že viažu likvidné prostriedky podniku. Zásoby v procese rozšírenej reprodukcie vo výrobe aj v obehu sú predmety (výrobné prostriedky aj spotrebné predmety), ktoré sa uchovávajú na neskoršiu spotrebu. Ich potreba je vyvolaná diskrepanciou medzi dodávkovými cyklami a spotrebou jednotlivých zásob vo výrobe, špecifickou sezónnosťou, dopravou určitých množstiev, ktoré nie sú v zhode s momentálnou spotrebou.
Zaradené: február 2011
Zobraziť článok 

Názov: Určovanie štruktúry a úrovne odbytových zásob.
Autor: Ing. Andrea Rosová, PhD., ING-PAED IGIP, TU v Košiciach a Doc.Ing. Alena Daňková, CSc., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Anotácia: Existencia zásob je súčasťou podnikania každého výrobného subjektu.. Zásoby na jednej strane uľahčujú výrobu, na druhej strane však viažu značné finančné zdroje, vyplývajúce jednak zo samotného nákupu zásob, skladovania a manipulácie s nimi, poistenia, daní, znehodnotenia zásob, strát, ako i z nedostatku potrebných zásob súvisiacim so stratou predaja, obmedzením, príp. zastavením výroby a pod. Veľkosť uvedených finančných zdrojov môže manažment podniku rozumným riadením zásobovacieho procesu efektívne ovplyvňovať. K tomuto účelu slúži celý rad matematických modelov a metód. Riadenie zásob patrí v súčasnosti k veľmi vyhľadávaným disciplínam operačného výskumu, Je to dávno skutočnosťou, že výška kapitálu viazaného v zásobách sa pohybuje v spracovateľskom priemysle okolo 15 % celkových aktív a okolo 20 % celkových aktív v obchodných podnikoch. Je tak zrejmé, že aj relatívne malé zníženie zásob môže znamenať významný ekonomický efekt pre podnik.
Zaradené: február 2011
Zobraziť článok 

Názov: Logistický systém cross docking a jeho kritéria uplatnenia v podniku.
Autor: Ing. Iveta Kubasáková, PhD., F PEDaS, KCMD, Žilinská univerzita
Anotácia: Príspevok hovorí o logistickom systéme Cross-docking, jeho výhodách pri aplikácii konsolidácii zásielok pre zákazníka a znižovaní nákladov na prepravu požadovaného tovaru. Croos docking systém slúži k zvyšovaniu kvality tovaru v mieste spotreby (predajné miesto) a nevznikajú tak nepredajné zvyšky z dôvodu prekročenia doby trvanlivosti. Cross Docking je určený všetkým, ktorí prepravujú tovar od rôznych dodávateľov do svojich obchodných reťazcov.
Zaradené: február 2011
Zobraziť článok 

Názov: Najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce záujem o priemyselné a skladové priestory na Slovensku.
Autor: Ing. Ondrej Stopka a Prof. Ing. Marián Šulgan, PhD., F PEDaS, KCMD, Žilinská univerzita
Anotácia: Príspevok sa zaoberá determináciou najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich záujem o logistické centrá zo strany zákazníkov a taktiež faktorov, ktoré majú za následok rastúci záujem o voľné skladové a priemyselné priestory na Slovensku v období ,,po hospodárskej kríze''.
Zaradené: február 2011
Zobraziť článok 

Názov: Jednotné kódy priestupkov pri porušení sociálnej legislatívy.
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD, KCMD, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: február 2011
Zobraziť článok 

         JANUÁR 2011      

Názov: Transkontinentálny projekt 21. storočia za účasti Slovenska.
Autor: Prof. Ing. Dezider Szabó, PhD., a Prof. Ing. Jaromír Klepoch, CSc.
Zaradené: január 2011
Zobraziť článok 

Názov: Identify the hazards and risk calculation of critical infrastructure in road transport.
Autor: Ing. Martina Barčiaková, Fakulta špec. inžinierstva, Katedra technických vied a informatiky, ŽU
Zaradené: január 2011
Zobraziť článok 

         DECEMBER 2010      

Názov: Projekt SOL v kontexte Národného plánu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky Slovenskej republiky na obdobie rokov 2011 – 2020.
Autor: Miroslava Mikušová a Zuzana Krchová, Fakulta PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2010
Zobraziť článok 

Názov: Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (dohoda AETR) a jej aproximácia  k predpisom platným v EÚ.
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., a Ing. Zuzana Hvizdáková, F PEDaS, KCMD, Žilinská univerzita
Zaradené: december 2010
Zobraziť článok 

Názov: Vnútrozemská plavba a prístavy v Rakúsku za rok 2009.
Autor: Ing. Andrej Dávid, PhD., Katedra vodnej dopravy, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2010
Zobraziť článok 

Názov: Zajímavosti železniční dopravy na jihu USA.
Autor: doc. Ing. Zdeněk Dvořák, CSc., ŽU, a doc. Ing. Radovan Soušek, PhD., Univerzita Pardubice
Zaradené: december 2010
Zobraziť článok 

         NOVEMBER 2010      
Názov: Postavenie dopravnej politiky v oblasti cestnej dopravy v rámci právnych predpisov Európskej únie.
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., a Ing. Zuzana Hvizdáková, F PEDaS, KCMD, Žilinská univerzita
Zaradené: november 2010
Zobraziť článok