Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

         DECEMBER 2016      
 Názov: Logistika - Ekonomika - Prax 2016
Autor:
kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Zborník z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konfrencie zo dňa 29. novembra 2016. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: december 2016
Zobraziť zborník zo seminára.
         OKTÓBER 2016      
Názov: Implementácia všeobecného modelu reverznej logistiky pre zefektívnenie spätného
materiálového toku odpadov v meste Košice.
Autor: doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG
Jazyk: slovenský
Anotácia: Riešenie problémov odpadového hospodárstva má svoje významné postavenie na štátnej
úrovni, ale súčasne aj na úrovni občianskych iniciatív a jednotlivcov. Je to predovšetkým
v dôsledku obmedzenosti prírodných zdrojov, ale aj zvyšujúcej sa environmentálnej
uvedomelosti. Účinný prostriedok pre riešenie problémov odpadového hospodárstva
predstavuje reverzná logistika, ktorá prostredníctvom spätných materiálových tokov a riešenia
procesov vytvára priestor pre elimináciu a redukciu odpadov. Zároveň vhodný spôsob
implementácie reverznej logistiky kreuje podmienky pre zníženie logistických nákladov
a súčasne aj pre ochranu životného prostredia. Príklad riešenia problémov odpadového
hospodárstva prostredníctvom princípov reverznej logistiky prezentuje parciálny výsledok
prípadovej štúdie (Implementácia všeobecného modelu reverznej logistiky, realizovanej na
Ústave logistiky, F BERG, TU v Košiciach), ktorá sa zameriava na zefektívnenie spätného
materiálového toku odpadov v meste Košice použitím heuristických metód rozhodovania
a alokácie.
Kľúčové slová: logistika, reverzná logistika, odpad, odpadové hospodárstvo
Zaradené: október 2016
Zobraziť článok. 
Názov: Využitie heuristických metód rozhodovania pri riešení reverznej logistiky pre
odpady.
Autor: doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG
Jazyk: slovenský
Anotácia: Odpad predstavujú sprievodný "jav" takmer každej ľudskej činnosti. Aj napriek skutočnosti, že v súčasnosti sa problematike odpadov venuje veľká pozornosť, zastavenie ich tvorby je
nemožné. Sú realizované aktivity na znižovanie množstva odpadov v podobe skládkovania
odpadov, materiálového zhodnocovania odpadov, termického spracovania odpadov, ale tieto
procesy sú nedostatočné, ak nie je zabezpečené efektívne riadenie ich zhromažďovania, zberu,
spracovania a následného predaja prepracovaných odpadov. Práve táto skutočnosť bola
motiváciou k štúdiu možností riešenia efektívneho riadenia spätných materiálových tokov
odpadov, pričom úsilím nebolo riešiť konkrétne technologické možnosti spracovania odpadov,
ale riešená problematika bola poňatá z hľadiska všeobecného skúmania problematiky odpadov
a odpadového hospodárstva s akcentom na minimalizovanie skládkovania odpadov a možnosti
riešenia reverznej logistiky pri využití heuristických metód rozhodovania.
Kľúčové slová: logistika, reverzná logistika, odpad, heuristika, rozhodovanie
Zaradené: október 2016
Zobraziť článok. 
Názov: Aplikácia metód systémovej dynamiky pre fungovanie dopravných systémov ako celku.
Autor: prof. Ing. Dezider Szabó, CSc.
Jazyk: slovenský
Anotácia: Doprava je odvetvie národného hospodárstva. Uskutočňuje POHYB-MOBILITU osôb a vecí v priestorea čase. V spoločenskej činnosti uskutočňuje DOPRAVNÚ POLITIKU, nástroj a prostriedok pre uskutočnenie rozvoja dopravy na území štátu i mimo neho.Vplyvom zmien, procesov, štruktúr a paradigiem správania sa človeka, mení aj výklad pojmov dopravy. Mení aj definície. Po analýze vzniknutých situácií v oblasti dopravy a rozvoja dopravnej vedy, SDS pri SAV pripravila a prepracovala niektoré definície dopravnej vedy na základe zmien, ktoré charakterizujú vedu 21. storočia (ide o novú vedu).
Zaradené: október 2016
Zobraziť článok.
Názov: Slovenská dopravné spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied Žilina - Informačný buletín.
Autor: prof. Ing. Dezider Szabó, CSc.
Jazyk: slovenský
Zaradené: október 2016
Zobraziť článok.
         MÁJ 2016      
 Názov: Slovensko a integrované dopravné systémy
Autor:
kolektív autorov
ISSN:
1336-5851
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zborník z odborného seminára zo dňa 12. mája 2016. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: máj 2016
Zobraziť zborník zo seminára.
         APRÍL 2016      

Názov: Elektronické prostriedky na sledovanie plavebnej prevádzky na Slovensku
Autor: Ing. Andrea Galieriková a doc. Ing. Jarmila Sosedová,PhD. , Žilinská univerzita
Jazyk: slovenský
Anotácia:Riečne informačné služby sú dôležitý nástroj na sledovanie a riadenie plavebnej prevádzky. Pomocou systému RIS a jeho platforiem sa zvýši bezpečnosť a efektivita vo vodnej doprave. Poskytovanie nautických informácií jednotlivým subjektom umožňuje prijímať potrebné preventívne opatrenia a tým minimalizovať počet nehôd na vodných cestách, prípadne pri ich vzniku znížiť ich nepriaznivé dopady. Dôležitosť systému monitorovania plavidiel je najmä z dôvodu prepravy nebezpečných nákladov, ktoré svojimi vlastnosťami najviac ohrozujú životné prostredie a zdravie človeka.
Kľúčové slová: vodná cesta, plavebná dráha, riečne informačné služby
Zaradené: apríl 2016
Zobraziť článok. 

         DECEMBER 2015      
Názov: SMART CITY – cesta k bezpečnej a udržateľnej mestskej mobilite.
Autor: prof. Ing. Alica Kalašová, PhD., Ing. Renáta Škulcová, Ing. Ján Kapusta, Žilinská univerzita
Jazyk: slovenský
Anotácia: Smart Cities je výraz v posledných rokoch používaný v celom svete ľuďmi z vedenia miest, z oblasti výskumu, vývoja i z technologických firiem. V mestách je totiž sústredený vysoký potenciál pre inovácie ako v oblasti myšlienok a nápadov, tak v oblasti uplatňovania nových technológií a systémov pre riadenie a rozhodovanie. Ide o koncept moderného mesta s kvalitnými podmienkami pre život obyvateľov. V našom príspevku sa budeme venovať uvedenej téme.
Kľúčové slová: inteligentné mesto, mestská mobilita, udržateľný rozvoj
Zaradené: december 2015
Zobraziť článok. 
 Názov: LOGISTIKA EKONOMIKA PRAX 2015
Autor:
kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zborník zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie zo dňa 8. decembra 2015. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: december 2015
Zobraziť zborník zo seminára.

 Názov: Riadenie rizík vo výrobnom podniku so zameraním na údržbu vstrekovacieho stroja.
Autor: Michal Balog a Miroslav Maľcovský, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Technická univerzita v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Publikácia sa zaoberá témou z oblasti riadenia rizík vo výrobnom podniku so zameraním na údržbu. Vo svojom teoretickom úvode obsahuje základné definície z oblasti riadenia rizík a riadenia výrobného podniku výroby foriem pre vstrekovanie plastov. Obsahuje postup tvorby súčiastky od jej vymyslenia až po samotnú realizáciu kde sú popísané časti tvorby konštrukcie formy, technologickej prípravy operácií vykonaných na jednotlivých častí ,cez samotnú výrobu formy pre vstrekovanie plastov až po finálne lisovanie plastového výrobku na danom type vstrekovacieho zariadenia a uvedenia ho do prevádzky v cykle. Odhalenie rizík pri zavádzaní výrobku na trh počas jednotlivých výrobných operácií a ich eliminácia má prínos ušetrenia časových strát a nákladov vo výrobnom podniku.
Kľúčové slová: riadenie rizík, vstrekovacie stroje
Zaradené: december 2015
Zobraziť článok.