Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

Názov: Metodika zlepšenia rozhodovacieho procesu preprave nebezpečného tovaru po železnici / Methodology for improving decision-making transport of dangerous goods by rail
Autor:
Ing. Blanka Titková, ZSSK Cargo Slovakia, a.s.
Jazyk: slovenský
Anotácia: Aktuálna analýza prepravy nebezpečných tovarov po železnici je zameraná najmä
na právny rámec a stav odborného riešenia problematiky. Súčasťou analýzy je aj výber a popis metód, ktoré sú využiteľné v železničnej doprave v procese posudzovania rizík.
Kľúčové slová: metóda, riziko, železnica
Zaradené:
september 2014
Zobraziť článok. 

Názov: Optimalizácia upevnenia nebezpečného nákladu
Autor: Prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., a Ing. Peter Majerčák, PhD, katedra ekonomiky FPEDAS
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Upevnenie nákladu v podmienkach železničnej dopravy pri preprave nebezpečného tovaru je aktuálna a nanajvýš dôležitá súčasť prepravného procesu v podmienkach železníc. Táto oblasť prepravného procesu sa v praxi často porušuje, čoho dôsledkom sú havárie a nehody na dopravnej ceste.
Kľúčové slová: železničná doprava, nebezpečný tovar, upevnenie nákladu
Zaradené: september 2014
Zobraziť článok. 
         AUGUST 2014      
Názov: Analýza rizík v preprave nebezpečného tovaru po železnici / Risk analysis in the transport of dangerous goods by rail
Autor: Ing. Blanka Titková, ZSSK Cargo Slovakia, a.s.
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Bezpečnosť železničnej dopravy je rozhodujúcim predpokladom pre kvalitné a bezproblémové uskutočňovanie prepravy tovaru ako aj konkurencieschopnosti vo vzťahu k iným druhom dopráv a pre železnicu má strategický význam.
Kľúčové slová: železničná doprava, nebezpečný tovar, analýza rizík
Zaradené: august 2014
Zobraziť článok. 
         JÚL 2014      
Názov: Eko-logistika – aplikačná oblasť logistiky / Eco-logistics – application field of logistics
Autor: Nikoleta Husáková, TU Košice, F BERG, Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Logistika je v súčasnosti veľmi často používaný výraz, podobne ako aj jej aplikačné oblasti. Medzi jednu z významných aplikačných oblastí je možné zaradiť aj tzv.eko-logistiku, ktorá prináša nové chápanie spojitosti logistiky a životného prostredia.
Kľúčové slová: logistika, eko-logistika, životné prostredie
Zaradené: júl 2014
Zobraziť článok. 
Názov: Spôsoby hodnotenia výkonnosti procesov v neziskových organizáciách poskytujúcich špecifické služby / Ways of processes performance evaluation in non-profit organization providing specific services
Autor: Vladimír Gábor, Zuzana Hajduová, Nikoleta Husáková
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Hlavným cieľom článku je prezentovať čiastkové výsledky výskumu v oblasti aplikovaných prístupov a metód pre hodnotenie výkonnosti procesov v neziskových organizáciách, ktoré sú zamerané na špecifické služby. Sumárnym výstupom výskumu je návrh, tvorba a implementácia modelu pre komplexný systém merania a následného hodnotenia výkonnosti procesov v neziskových organizáciách, ktoré majú pôsobenie v zdravotníctve.
Kľúčové slová: hodnotenie, výkonnosť, procesy, nezisková organizácia
Zaradené: júl 2014
Zobraziť článok. 

Názov: K problematike kvality vo vnútrozemskej vodnej doprave / To the issue of quality in inland waterway transport
Autor:
doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD., a Ing. Anežka Grobarčíková, , F PEDAS, Katedra vodnej dopravy, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Vo februári 2014 Európsky parlament prijal NAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy na obdobie rokov 2014 až 2020 nakoľko odvetvie vnútrozemskej plavby významne prispieva k dopravnému systému EÚ prepravou nákladu medzi prístavmi EÚ a vnútrozemím a využívaním plného potenciálu vnútrozemskej lodnej prepravy by toto odvetvie mohlo byť v Európe naďalej kľúčovým článkom v procese riešenia problémov preťaženia dopravy a životného prostredia. Prijatie NAIADES II prispeje k rozvoju udržateľnej vnútrozemskej vodnej dopravy a zabezpečeniu jej konkurenčnej výhody.
Kľúčové slová: vodná doprava, akčný plán, infraštruktúra, trh, kvalita, životné prostredie
Zaradené: júl 2014
Zobraziť článok. 

Názov: Aktivity a výsledky projektu HINT sa začínajú črtať / HINT - The most significant results are beginning to take shape
Autor: Ing. Martin Jurkovič, PhD., doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., F–PEDAS, Katedra vodnej dopravy, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Projekt HINT patrí medzi projekty EÚ zamerané na podporu vnútrozemskej plavby. Vychádza z praktických výstupov predchádzajúceho projektu NELI vrátane ďalších programov a projektov EÚ na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (EWITA, Platina, atď.). Cieľom aktivity 4.3 projektu HINT je harmonizácia štandardov pre implementáciu dunajského lodného simulátora do procesu vzdelávania v rámci podunajských krajín a koncepcia minimálnych technických a ekonomických parametrov simulátora.
Kľúčové slová: projekt HINT, lodný simulátor, vodca plavidla, Európska komisia.
Zaradené: júl 2014
Zobraziť článok. 
Názov: Analýza rizík v dopravnej logistike / Risk analysis in transportation logistics
Autor: Mgr. Vladimír Laštík, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk:
slovenský
Anotácia: Článok približuje výsledky analýzy rizík v dopravnej logistike so zameraním na cestnú nákladnú dopravu, pri ktorej boli využité údaje a odhady expertov z piatich dopravných spoločností.
Kľúčové slová:
analýza rizík, cestná doprava, dopravná logistika, krízový jav, matica pravdepodobnosti a následkov
Zaradené: júl 2014
Zobraziť článok. 
         MÁJ 2014      
 Názov: MÝTO A KALKULÁCIA CENY V DOPRAVE 2014
Autor:
kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zborník z odborného seminára pre zasielateľov a dopravcov zo dňa 29. apríla 2014. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené:
máj 2014
Zobraziť zborník zo seminára.
         APRÍL 2014      
Názov: Elektronický nákladný list v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave / Electronic consignment note for international carriage of goods by road
Autor:
Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Fakulta PEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje elektronický nákladný list v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, ktorý bude možné využívať aj v SR od mája 2014. Poukazuje na požiadavky dodatkového protokolu, ktorým sa dopĺňa Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR). Autor uvádza niektoré výhody ale aj možné problematické aspekty praktickej aplikácie elektronického nákladného listu v podmienkach SR a súčasných právnych predpisov najmä zákona o dani z pridanej hodnoty ale aj dopravnej praxe..
Kľúčové slová: cestná nákladná doprava, elektronický nákladný list, dohovor CMR
Zaradené: apríl 2014
Zobraziť článok 
Názov: Úplná kvalifikácia v odbore logistika / Complete qualification in the field of study logistics
Autor: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc., Ing. Nikoleta Husáková, PhD., Fakulta BERG, TU v Košiciach
Jazyk: slovenský
Anotácia: Riešenie efektívnej výučby logistiky v Slovenskej republike je možné realizovať
prostredníctvom štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, Fakulte baníctva, ekológie,
riadenia a geotechnológií v študijnom odbore Logistika. Okrem uvedenej formy získania
odborného vzdelania v uvedenom odbore sa do popredia dostáva aj otázka vzdelávania
ďalších odborníkov so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním so snahou rozšíriť svoje
vzdelanie v odbore Logistika. Prostriedkom na riešenie uvedenej skutočnosti je získanie
odbornej spôsobilosti – úplnej kvalifikácie v odbore logistika v akreditovanom vzdelávacom
program pod názvom Logistik priemyslu a dopravy.
Kľúčové slová: vzdelávanie, logistika, priemysel, doprava
Zaradené: apríl 2014
Zobraziť článok