autorské príspevky

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

         DECEMBER 2015      
Názov: Príklad aplikácie vybraného nástroja eko-logistiky v praxi / Example of application of the selected tool of eco-logistics in practice
Autor: Eva Tomková, Nikoleta Husáková, Fakulta BERG, TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: Eko-logistiku je možné chápať ako "novú" aplikačnú oblasť logistiku, ktorá je predmetom
výskumu Ústavu logistiky, F BERG, TU v Košiciach. V rámci výskumu uvedenej aplikačnej
oblasti sa prostredníctvom prípadových štúdií rieši prístup k eko-logistike, jej základných
elementov a nástrojov. Článok prezentuje parciálny výsledok prípadovej štúdie venovanej
aplikácii nástroja eko-logistiky, konkrétne environmentálneho auditu vo vybranom podniku.
Kľúčové slová: logistika, eko-logistika, audit, životné prostredie
Zaradené: júl 2015
Zobraziť článok. 
Názov: Komplexný logistický audit podniku / Complex logistics audit of enterprise
Autor: Dušan Malindžák, Nikoleta Husáková, Eva Tomková, Fakulta BERG, TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pojem audit označuje preverovanie alebo hodnotenie a je možné ho charakterizovať ako
systematický proces pre objektívne získavanie a následné vyhodnocovanie informácií, ktoré
sa týkajú aktivít v skúmanej oblasti, pričom prvoradým cieľom je zistenie súladu medzi
zistenými informáciami a determinovanými kritériami. Audit je súčasťou viacerých
podnikových oblastí a v poslednej dobe sa stáva súčasťou logistiky v podobe logistického
auditu. Článok sa zaoberá popisom logistického auditu a tzv. komplexného logistického auditu,
ktorý bol vytvorený kolektívom pracovníkov Ústavu logistiky F BERG TU v Košiciach.
Kľúčové slová: logistika, audit, analýza, proces, podnik
Zaradené: júl 2015
Zobraziť článok. 
Názov: Eko-logistika – nová aplikačná oblasť logistiky / Eco-logistics – new application field of logistics
Autor: Nikoleta Husáková, Eva Tomková, Fakulta BERG, TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok prezentuje parciálnu časť prípadovej štúdie, ktorej primárnou fázou je analýza možných prístupov k eko-logistike. V článku prezentovaná parciálna časť prípadovej štúdie poukazuje na teoretický rozbor pojmu eko-logistika, ktorá je v zmysle prípadovej štúdie chápaná ako nová
aplikačná oblasť logistiky.
Kľúčové slová: logistika, eko-logistika, životné prostredie.
Zaradené: júl 2015
Zobraziť článok. 
         MÁJ 2015      

Názov: Ekonomická efektívnosť oceňovania zásob v podniku / Economic efficiency of inventory valuation in the firm
Autor: Doc. Ing. Katarína Teplická, PhD., Fakulta BERG, TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sa venujeme spôsobom oceňovania zásob v podniku. Zásoby predstavujú krátkodobý majetok podniku, ktorý podnik používa ako výrobný faktor vo výrobnom procese. Metódy oceňovania zásob ovplyvňujú náklady podniku a zisk podniku čo má vplyv na efektívnosť a konkurencieschopnosť podniku.
Kľúčové slová: zásoby, majetok, zisk, metódy oceňovania.
Zaradené: máj 2015
Zobraziť článok. 

Názov: Vplyv logistických nákladov na efektívnosť podniku / Impact of logistics costs on business efficiency
Autor: Doc. Ing. Katarína Teplická, PhD., Fakulta BERG, TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sledujeme logistické náklady podniku, ktoré ovplyvňujú ekonomickú efektívnosť. V oblasti logistických procesov môže podnik dosahovať významné úspory logistických nákladov, ktoré sa premietnu v efektívnosti podniku. Riadenie logistických nákladov má vplyv aj na dosahovanie konkurencieschopnosti a spokojnosť zákazníkov.
Kľúčové slová: náklady, logistika, efektívnosť, zisk.
Zaradené: máj 2015
Zobraziť článok. 

 Názov: LEGISLATÍVNE ZMENY VO VEREJNEJ ŽELEZNIČNEJ OSOBNEJ DOPRAVE 2015
Autor:
kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zborník z odborného seminára zo dňa 29. apríla 2015. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: máj 2015
Zobraziť zborník zo seminára. 
         JANUÁR 2015      
Názov: Sedem základných nástrojov manažérstva kvality v doprave a logistike - bodový diagram
Autor:
Ing. Adela Poliaková, EUR ING, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová: kvalita, doprava, logistika
Zaradené:
január 2015
Zobraziť článok. 
         DECEMBER 2014      

 Názov: LOGISTIKA EKONOMIKA PRAX 2014
Autor:
kolektív autorov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zborník z 3., ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie zo dňa 20. novembra 2014. Vydaný ako mimoriadne číslo internetového portálu Logistický monitor.
Zaradené: december 2014
Zobraziť zborník zo seminára. 

         OKTÓBER 2014      

Názov: Sedem základných nástrojov manažérstva kvality v doprave a logistike - Paretov diagram
Autor:
Ing. Adela Poliaková, EUR ING, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave
Jazyk: slovenský
Kľúčové slová: kvalita, doprava, logistika
Zaradené:
október 2014
Zobraziť článok. 

Názov: Zmeny v poplatkoch za použitie cestnej siete v priebehu roku 2014
Autor:
doc. Ing. Miloš Poliak, PhD; Katedra cestnej a mestskej dopravy, ŽU v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V trhovej ekonomike, v ktorej sa stále viac presadzuje liberalizácia, dochádza k sústavnému preverovaniu prepravných možností, k hľadaniu nových prepravných trás. Nie je to len vplyv rastúcej konkurencie na globálnych prepravných trhoch, ale sú to aj rôzne iné vplyvy, vyvolané jednotlivými štátmi pod tlakom vnútorných, politických alebo ekonomických problémov. S rozvojom nových prepravných systémov, uplatňovaním intermodálnej prepravy a s uplatňovaním logistických princípov nielen v prepravnom procese vzrastá úloha dopravy v svetovej ekonomike.
Kľúčové slová: cestná sieť, poplatky
Zaradené:
október 2014
Zobraziť článok.