autorské príspevky

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

         SEPTEMBER 2014      

Názov: Vplyv ekonomických sankcií medzi EÚ a Ruskou federáciou na podnikovú logistiku /
Efect of economic sanction between The European Union and The Russian Federation of business logistics

Autor:
doc. Ing. Bibiána Buková, PhD., Ing. Eva Brumerčíková, PhD., ŽU v Žiline
Jazyk: slovenský
Anotácia: V trhovej ekonomike, v ktorej sa stále viac presadzuje liberalizácia, dochádza k sústavnému preverovaniu prepravných možností, k hľadaniu nových prepravných trás. Nie je to len vplyv rastúcej konkurencie na globálnych prepravných trhoch, ale sú to aj rôzne iné vplyvy, vyvolané jednotlivými štátmi pod tlakom vnútorných, politických alebo ekonomických problémov. S rozvojom nových prepravných systémov, uplatňovaním intermodálnej prepravy a s uplatňovaním logistických princípov nielen v prepravnom procese vzrastá úloha dopravy v svetovej ekonomike.
Kľúčové slová: hospodárska politika, sankcie, podniková logistika
Zaradené:
september 2014
Zobraziť článok. 

Názov: Návrh všeobecného modelu reverznej logistiky pre odpady
Autor:
Nikoleta Husáková, TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: Riešenie problémov v oblasti odpadového hospodárstva má svoje významné miesto na štátnej úrovni, ale aj na úrovni občianskych iniciatív a jednotlivcov. Je to v dôsledku rastúcej obmedzenosti prírodných zdrojov a environmentálnej uvedomelosti. Dôležitým účinným prostriedkom je reverzná logistika, ktorá je predmetom štúdia, diskusií mnohých odborníkov logistiky, nakoľko poskytuje široký priestor aplikácie. Hlavné poslanie reverznej logistiky je v zdôraznení dôležitosti spätných materiálových tokov smerujúcich od spotrebiteľov alebo konečných užívateľov k pôvodným
výrobcom alebo ďalším spracovateľom. Vhodná cesta implementácie reverznej logistiky vytvára
podmienky pre zníženie logistických nákladov a súčasne aj pre šetrenie prírodných zdrojov
a životného prostredia.
Kľúčové slová: logistika, reverzná logistika, odpad
Zaradené:
september 2014
Zobraziť článok. 

Názov: Rekultivácia lomu pre rekreačné účely v prostredí Laboratória modelovania procesov v geoturizme / Open pit mine reclamation in Geo-tourism process modeling laboratory
background

Autor:
Jana Horodníková a Radim Rybár, TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sa autori pokúsia popísať problematiku ukončovacích prác banskej činnosti. Problematika bude popísaná na príklade lomu v okrese Trebišov ako príklad modelovania procesu rekultivácie lomu po ukončení ťažby pre geoturistické účely. V príspevku sa čitateľ dozvie o problematike ťažby a potreby rekultivácie takto zasiahnutého územia. V jadre príspevku sa uvádzajú metódy a metodika prác použitých pri projektovaní rekultivácie, realizovaných pomocou modelovacieho aparátu Laboratória multidimenzionálneho modelovania procesov a subjektov na F BERG. Pomocou modelovania činností, ktoré sú pri takýchto prácach potrebné sa dospelo k výslednému fyzikálnemu modelu rekultivácie lomu v minulosti slúžiaceho na banské účely s novonavrhnutou pridanou hodnotou založenou na turistických funkciách vzdelávania, poznávania, relaxácie, ďalej so športovou, rekreačnou a informačnou funkciou. Význam tohto článku vidia autori v širokom spektre využívania takéhoto typu modelov nielen pre oblasť geoturizmu, ale aj pri projektovaní a simulovaní geologických pohybov zemskej kôry, v železničnej doprave pri projektovaní železničných tratí, taktiež v cestnej doprave, potom v stavebníctve pri projektovaní objektov a v dizajnérstve pri tvorbe prototypov. Výsledkom je hmatateľný model v požadovanej mierke, so zabezpečením dostatočného vyobrazenia skutočnej situácie s jednoduchou manipuláciou pri pridávaní, resp. odoberaní ďalších komponentov alebo parametrov.
Kľúčové slová: povrchová ťažba, rekultivácia, modelovanie, geoturizmus
Zaradené:
september 2014
Zobraziť článok. 

Názov: Bezpečnosť na železničných priecestiach v kontexte povinnosti vodičov
Autor: Prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., a Ing. Peter Majerčák, PhD, katedra ekonomiky FPEDAS
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Význam bezpečnosti na železničných priecestiach najlepšie dokumentujú nasledovné údaje, ktoré charakterizujú skutočnosť, že v EÚ je 114 000 železničných priecestí, za posledných 5 rokov sa počet priecestí v EÚ znížil o 2%,. každý deň je na železničnom priecestí v EÚ priemerne jedna osoba usmrtená a jedna osoba vážne zranená, takmer všetky nehody na železničných priecestiach (hlavne v Európe) sú spôsobené chybou účastníkov cestnej premávky alebo chodcov, ktorí nerešpektujú dopravné značky a signály. Títo ľudia zvyčajne bývajú a pracujú v blízkosti železničného priecestia, tieto kolízie môžu spôsobiť vykoľajenie, smrť alebo vážne zranenie vlakového personálu alebo cestujúcich, výsledkom môže byť post traumatický šok a dlhé, nákladné a nepríjemné meškanie pre cestujúcich vo vlaku aj na cestách, ako aj drahé škody na infraštruktúre a koľajových vozidlách.
Kľúčové slová: metóda, riziko, železnica
Zaradené: september 2014
Zobraziť článok. 

Názov: Metodika zlepšenia rozhodovacieho procesu preprave nebezpečného tovaru po železnici / Methodology for improving decision-making transport of dangerous goods by rail
Autor:
Ing. Blanka Titková, ZSSK Cargo Slovakia, a.s.
Jazyk: slovenský
Anotácia: Aktuálna analýza prepravy nebezpečných tovarov po železnici je zameraná najmä
na právny rámec a stav odborného riešenia problematiky. Súčasťou analýzy je aj výber a popis metód, ktoré sú využiteľné v železničnej doprave v procese posudzovania rizík.
Kľúčové slová: metóda, riziko, železnica
Zaradené:
september 2014
Zobraziť článok. 

Názov: Optimalizácia upevnenia nebezpečného nákladu
Autor: Prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., a Ing. Peter Majerčák, PhD, katedra ekonomiky FPEDAS
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Upevnenie nákladu v podmienkach železničnej dopravy pri preprave nebezpečného tovaru je aktuálna a nanajvýš dôležitá súčasť prepravného procesu v podmienkach železníc. Táto oblasť prepravného procesu sa v praxi často porušuje, čoho dôsledkom sú havárie a nehody na dopravnej ceste.
Kľúčové slová: železničná doprava, nebezpečný tovar, upevnenie nákladu
Zaradené: september 2014
Zobraziť článok. 
         AUGUST 2014      
Názov: Analýza rizík v preprave nebezpečného tovaru po železnici / Risk analysis in the transport of dangerous goods by rail
Autor: Ing. Blanka Titková, ZSSK Cargo Slovakia, a.s.
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Bezpečnosť železničnej dopravy je rozhodujúcim predpokladom pre kvalitné a bezproblémové uskutočňovanie prepravy tovaru ako aj konkurencieschopnosti vo vzťahu k iným druhom dopráv a pre železnicu má strategický význam.
Kľúčové slová: železničná doprava, nebezpečný tovar, analýza rizík
Zaradené: august 2014
Zobraziť článok. 
         JÚL 2014      
Názov: Eko-logistika – aplikačná oblasť logistiky / Eco-logistics – application field of logistics
Autor: Nikoleta Husáková, TU Košice, F BERG, Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Logistika je v súčasnosti veľmi často používaný výraz, podobne ako aj jej aplikačné oblasti. Medzi jednu z významných aplikačných oblastí je možné zaradiť aj tzv.eko-logistiku, ktorá prináša nové chápanie spojitosti logistiky a životného prostredia.
Kľúčové slová: logistika, eko-logistika, životné prostredie
Zaradené: júl 2014
Zobraziť článok. 
Názov: Spôsoby hodnotenia výkonnosti procesov v neziskových organizáciách poskytujúcich špecifické služby / Ways of processes performance evaluation in non-profit organization providing specific services
Autor: Vladimír Gábor, Zuzana Hajduová, Nikoleta Husáková
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Hlavným cieľom článku je prezentovať čiastkové výsledky výskumu v oblasti aplikovaných prístupov a metód pre hodnotenie výkonnosti procesov v neziskových organizáciách, ktoré sú zamerané na špecifické služby. Sumárnym výstupom výskumu je návrh, tvorba a implementácia modelu pre komplexný systém merania a následného hodnotenia výkonnosti procesov v neziskových organizáciách, ktoré majú pôsobenie v zdravotníctve.
Kľúčové slová: hodnotenie, výkonnosť, procesy, nezisková organizácia
Zaradené: júl 2014
Zobraziť článok. 

Názov: K problematike kvality vo vnútrozemskej vodnej doprave / To the issue of quality in inland waterway transport
Autor:
doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD., a Ing. Anežka Grobarčíková, , F PEDAS, Katedra vodnej dopravy, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Vo februári 2014 Európsky parlament prijal NAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy na obdobie rokov 2014 až 2020 nakoľko odvetvie vnútrozemskej plavby významne prispieva k dopravnému systému EÚ prepravou nákladu medzi prístavmi EÚ a vnútrozemím a využívaním plného potenciálu vnútrozemskej lodnej prepravy by toto odvetvie mohlo byť v Európe naďalej kľúčovým článkom v procese riešenia problémov preťaženia dopravy a životného prostredia. Prijatie NAIADES II prispeje k rozvoju udržateľnej vnútrozemskej vodnej dopravy a zabezpečeniu jej konkurenčnej výhody.
Kľúčové slová: vodná doprava, akčný plán, infraštruktúra, trh, kvalita, životné prostredie
Zaradené: júl 2014
Zobraziť článok. 

Názov: Aktivity a výsledky projektu HINT sa začínajú črtať / HINT - The most significant results are beginning to take shape
Autor: Ing. Martin Jurkovič, PhD., doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., F–PEDAS, Katedra vodnej dopravy, ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia:
Projekt HINT patrí medzi projekty EÚ zamerané na podporu vnútrozemskej plavby. Vychádza z praktických výstupov predchádzajúceho projektu NELI vrátane ďalších programov a projektov EÚ na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (EWITA, Platina, atď.). Cieľom aktivity 4.3 projektu HINT je harmonizácia štandardov pre implementáciu dunajského lodného simulátora do procesu vzdelávania v rámci podunajských krajín a koncepcia minimálnych technických a ekonomických parametrov simulátora.
Kľúčové slová: projekt HINT, lodný simulátor, vodca plavidla, Európska komisia.
Zaradené: júl 2014
Zobraziť článok. 
Názov: Analýza rizík v dopravnej logistike / Risk analysis in transportation logistics
Autor: Mgr. Vladimír Laštík, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
Jazyk:
slovenský
Anotácia: Článok približuje výsledky analýzy rizík v dopravnej logistike so zameraním na cestnú nákladnú dopravu, pri ktorej boli využité údaje a odhady expertov z piatich dopravných spoločností.
Kľúčové slová:
analýza rizík, cestná doprava, dopravná logistika, krízový jav, matica pravdepodobnosti a následkov
Zaradené: júl 2014
Zobraziť článok.