Vytlačiť
Názov: Dlhé putovanie
Autor:
Ing. Stanislav Čierny
Zdroj: Aktuality EAN858 číslo 1/2003 apríl
ISSN: 1335-7336
Vydavateľ: EAN SLOVAKIA
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Autor sa zaoberá problematikou využívania čiarových kódov v preprave tovaru a s tým súvisiacim tokom informácií. Charakterizuje niektoré z najnovších technológii spracovania prenosu dát (prenos informácie o tovare, čiarový kód, synchronizácia dodávky tovaru on-line ...).
Kľúčové slová: čiarový kód, prenos dat, tovar
Spracoval: Peter Rolko, A-trans s.r.o.
Zaradené: október 2003