Vytlačiť
Názov: Globalizácia – výhoda alebo nevýhoda?
Autor: Ing. Roman Stoličný
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 20/2003; strana 20
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá globalizáciou vo vzťahu k logistike, pričom autor poukazuje na to, že celosvetové rozloženie výroby, ktoré umožňuje uplatňovanie logistiky, podporuje rozvoj globálnych služieb. V dôsledku globalizácie dochádza k spájaniu logistických spoločností s cieľom dosiahnúť veľký podiel na trhu, pričom autor poukazuje na 15 najväčších logistických spoločností vlastniacich 61 % trhu. V závere príspevku sú popísané informačné technológie (LAN, EDI, GPS a GSM), ktoré umožňujú poskytnúť zákazníkovi väčší objem služieb a pritom napomáhajú globalizácii v rámci logistiky.
Kľúčové slová: globalizácia, informačné technológie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2003