Názov: Ako sledovať prevádzku chladiarenských kamiónov
Autor: (ZATL)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 9/2004; str. 17
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku sledovania teploty v chladiarenských vozidiel celej flotily z jedného dispečingu, nazývaný ColdRoad. Rozoberá technológiu práce systému, pri ktorom v centre sa automaticky zaslané údaje z vozidla porovnávajú s normovaným stavom. V ostatnej časti príspevku autor uvádza možnosti využitia systému v ďalších oblastiach dopravy, ako napr. opravárenské služby, pobrežné flotily, trajekty a pod.
Kľúčové slová: ColdRoad, ATP
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004