Vytlačiť
Názov: Cez mýtne systémy k inteligentným cestám?
Autor: Ing. Ladislav Lukáč
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 2/2005; str. 15
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V praxi sú zatiaľ v Európe celoplošne, v rámci štátu, zavedené dva systémy elektronického spoplatňovania diaľnic pre nákladné vozidlá a autobusy. V Rakúsku mikrovlnný a v Nemecku satelitný. Autor v príspevku popisuje tretí systém spoplatnenia cestnej infraštruktúry, ktorý firma Siemens v roku 2004 montovala v meste Seattle. V príspevku je uvedený systém na báze GPS/GSM porovnávaný s existujúcimi systémami v Európe, pričom je poukázané na jeho výhody a možnosti použitia v SR.
Kľúčové slová: spoplatnenie infraštruktúry, mýtne,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2005