Vytlačiť
Názov: Informačné systémy pre plánovanie a distribúciu tovaru
Autor: Ing. Vladimír Šavol
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2005; str. 60-61
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok charakterizuje programové vybavenia určené na optimalizáciu distribúcie tovaru, ktoré nepracujú s navigačným systémom GPS, ale optimalizujú distribúciu tovaru pomocou vektorových digitálnych máp. Príspevok predstavujú tri moduly, ktoré sú podrobne popísané. Ide o moduly PLANTOUR, CARMANAGER a TRACKMANAGER.
Kľúčové slová: informatika, informačné technológie, plánovanie prepravy, harmonogram
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005