Vytlačiť
Názov: „roadMOVER“ – softvér na vyhodnotenie tachografických krúžkov
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2005; str. 59
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje programové vybavenie „roadMOVER“, určené na vyhodnocovanie sociálnych predpisov v cestnej doprave po prijatí zákona č. 121/2004 Z. z., ktorý upravuje pracovný čas v doprave. V príspevku je popísaná časová náročnosť vyhodnotenia jedného tachografového kotúča, práca s programovým vybavením a v ostatnej časti sú charakterizované výstupy z programového vybavenia.
Kľúčové slová: informatika, informačné technológie, AETR,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005