Vytlačiť
Názov: GENETECH pre dopravcov
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2005; str. 56
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje informačné systémy slúžiace na monitorovanie vozidla, pričom pre každý systém uvádza parametre, ktoré vo vozidle eviduje a prácu systému. Ide o produkt KONTROL slúžiaci na monitorovanie technických parametrov vo vozidle, produkt FOKUS, ktorý okrem monitorovania technických parametrov je rozšírený o všetky funkcie GPS a produkt LINK, ktorý umožňuje obojsmernú komunikáciu osádky vozidla s dispečerom. V ostatnej časti príspevku sú charakterizované dve verzie produktov: LITE verzia a LINK verzia.
Kľúčové slová: informatika, informačné technológie, plánovanie prepravy, harmonogram, GPS
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005