Vytlačiť
Názov: Databanka systému RAALTRANS
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2005; str. 54
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje databanku systému RAALTRANS, ktorá môže znížiť náklady dopravcov. V príspevku sú okrem postupu získavania informácií o voľných prepravách, resp. vozidlách, uvádzané tiež ďalšie aktuálne informácie, ktoré je možné z databázy získať a optimalizovať rozhodovanie. V ostatnej časti je predstavený program RAALTRANS Editor a prehľad počtu užívateľov databázy.
Kľúčové slová: informatika, informačné technológie, plánovanie prepravy, harmonogram
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005