Vytlačiť

 Názov: Efektívna doprava: Implementácia špecializovaného systému priniesla dopravcovi významné úspory
Autor:
Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2006; str.  30 - 31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje informačné systémy, ktoré slúžia na zvýšenie efektívnosti prevádzkovania cestnej dopravy. Autor sa venuje implementácii systému a jeho rozširovaniu, pričom poukazuje na skutočnosť, že mať dáta k dispozícii umožňuje sledovanie efektívnosti prepráv. V ostatnej časti príspevku sa autor venuje systémovej organizácii prepráv a z nej plynúcich efektov pre dopravcu.
Kľúčové slová: cestná doprava, informatika, efektívnosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2007