Vytlačiť

 Názov: Novinky v oblasti vyhodnocovania dát z digitálnych a analógových tachografov
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 3/2007; str. 22
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje hardvérové a softvérové vybavenie umožňujúce vyhodnocovať prácu osádok vozidiel komplexne z digitálnych a analógových tachografov. V príspevku sú uvedené jednotlivé aplikácie, ich činnosť ako aj cena.
Kľúčové slová: cestná doprava, tachograf, práca
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2007