Vytlačiť

 Názov: Vyhodnocovanie záznamov digitálnych a analógových tachografov
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 6/2007; str. 26
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku je predstavený digitálny tachograf, jeho povinnosť montovania do vozidiel a možnosti, ktoré digitálny tachograf ponúka. V ďalšej časti príspevku je rozoberané softvérové a hardvérové vybavenie pre digitálny tachograf.
Kľúčové slová: cestná, doprava, tachograf, informatika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007