Názov: Kvalita prepravných činností a ICT v cestnej nákladnej doprave
Autor: Ing. Juraj Cajchan – Ing. Pavol Skalický
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2007, str. 46 - 47
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá sledovaním vozidiel on-line pomocou GPS a dátového prenosu GRPS.  Autori sa v prvej časti príspevku venujú monitorovaniu pohybu vozidiel, v ostatnej časti príspevku analyzujú zefektívnenie činnosti dopravcu po zavedení sledovania vozidiel a zvýšenie evidencie vozidiel.
Kľúčové slová: GPS, GRPS, monitorovanie, vozidlo
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007