Názov: Schnittstelle zwischen externer Logistik und Produktion. (Rozhranie medzi externou logistikou a produkciou).
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor Logistics Pilot  
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 5, Oktober 2007, s. 8
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Stovky áut novej C-triedy schádza denne z výrobnej linky  v brémskom závode Mercedes. Každé sa skladá z  mnoho tisíc dielov dodávaných od subdodávateľov  z celého sveta. Pritom sa narastajúcou rôznorodosťou skoro žiadne vozidlo nepodobá na ostatné. Pred nedávnom oficiálne uviedli do prevádzky I-park (Industrie Park) Brémy (tiež Hip-Deutsch). Bez nasadenia moderného IT-systému (intelligent vernetzte IT) do svojho nového i-parku, by to nebolo možné. V rámci i-parku zmluvné podniky dodávajú dielce a moduly na vozidlá od viac ako 20 dodávateľov systémom ,,Just in sequence“ (presne v poradí), na minúty presne a v takte produkcie pre zákazníkov DaimlerChrysler.
Kľúčové slová: výrobná linka, subdodávateľ, IT-systému , i-park, Just in sequence
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: november 2007