Vytlačiť

 Názov: Aktuálny stav legislatívy v premávke na pozemných komunikáciách
Autor: Ing. Marek Hudec
Zdroj: Zborník príspevkov z 10. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2007; str. 44 - 50
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-774-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje v prvej časti trendy v legislatíve upravujúcej cestnú dopravu. V ďalšej časti sa príspevok podrobne venuje legislatíve v oblasti premávky na pozemných komunikáciách (zákon č. 725/2004 Z. z. a vyhláška č. 29/2006 Z. z.). V ostatnej časti autor analyzuje zákon č. 461/2007 Z. z..
Kľúčové slová: softvér, vybavenie, program
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007