Vytlačiť

 Názov: Dopravná telematika = trvalo udržateľný rozvoj
Autor: Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej konferencie Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj – CMDTUR 2007; str. 98 - 103
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-759-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka príspevku sa zaoberá dopravnou telematikou. V prvej časti rozoberá historický vývoj inteligentných dopravných systémov a ich definovanie. V ďalšej časti sa príspevok zaoberá inteligentnými dopravnými službami a financovaním dopravnej telematiky. Ostatná časť príspevku popisuje legislatívnu stránku inteligentných dopravných systémov.
Kľúčové slová: telematika, informatika, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007