Vytlačiť

 Názov: Logistika a spracovanie informácií
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2007, str. 12 - 14
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje uplatnenie informačných technológií v logistických procesoch. V prvej časti príspevku autor analyzuje informácie v logistike a informačné a komunikačné technológie.  V ďalšej časti rozoberá využitie informačných technológií pri vybraných logistických činnostiach.  
Kľúčové slová: aplikácia, informácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008