Názov: Úloha inteligentných dopravných systémov
Autor: Doc. Ing. Svetozár Hegyi, CSc.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2007, str. 18 - 19
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku popisuje úlohu inteligentných dopravných systémov, ktoré sa stávajú v súčasnosti nevyhnutnosťou. V prvej časti autor popisuje pravidlá a poriadok v doprave. Druhá časť príspevku uvádza inteligentné dopravné systémy v európskom dopravnom prostredí. Ostatná časť príspevku uvádza ciele dopravnej politiky EÚ a postavenie inteligentných dopravných systémov v SR. 
Kľúčové slová: IDS, inteligentný, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008