Vytlačiť

 Názov: IDS v cestnej doprava: úlohy a riešenia
Autor: Ing. Ľubomír Palčák
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2007, str. 20 - 22
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje zavádzanie telematických služieb pre vodičov v SR.  V prvej časti príspevok uvádza ciele EASYWAY a hlavné úlohy IDS v SR v rokoch 2008 – 2009. V ďalšej časti je uvedená príprava pilotných projektov. 
Kľúčové slová: IDS, inteligentný, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008