Názov: Navigácia so svojou logikou
Autor: Luky
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 23-24/2007; str. 15
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje navigačný systém Sony NV-U73T. Popisuje jeho funkcie a výsledky skúšok ako aj jeho technické parametre. V ostatnej časti príspevku sú uvedené doplnkové funkcie prístroja a ich využitie.   
Kľúčové slová: navigácia, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008